ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์  
 Mr. surasak usahakanon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: usahakanon.nung@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ดนตรี (ดนตรีศึกษา)) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2556
2 ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
3 อ.ศศ. (ดนตรีสากล ) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
4 ป.กศ.สูง ((พลศึกษา) ) วิทยาลัยพลศึกษา สุโขทัย 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์ดนตรี, ดนตรี, ดนตรีศึกษา
 
ความสนใจ
ดนตรี, กีฬา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.