ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐินี ดีแท้  
  Asst. Prof. Dr. Natthinee Deetae
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: natthineed@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สถิติประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2556
2 วท.ม. (สถิติประยุกต์) ม.นเรศวร 2549
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติศาสตร์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณัฎฐินี ดีแท้ (2560).การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Vol 9, No 18 (2017). Page: 85-96
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณัฏฐินี ดีแท้ (2559).การจัดกลุ่มด้วยวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์ผสมผสานกับเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเสถียร. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (2559). Page: 637-649
อ้างอิง: ณัฎฐินี ดีแท้ (2559).ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนและวิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 2016 Vol 17 No 1 (2016). Page: 44-53
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ณัฏฐินี ดีแท้ (2555).The Performance of Predictive Classification using Empirical Bayes. World Academy of Science. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012. Page: 1016-1019
อ้างอิง: ณัฏฐินี ดีแท้ (2555).K-nearest neighbor and Empirical Bayes for Predictive Classification. International Conference on Science & Technology: Applications in Industry & Education, 2012. Page: 180-185
อ้างอิง: ณัฏฐินี ดีแท้ (2555).The Hybrid Classification using Empirical Bayes and Nearest Neighbor. International Journal of Pure and Application Mathematics, 2012 Vol. 81 No. 5. Page: 785-795
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ณัฏฐินี ดีแท้ (2555).K-nearest neighbor and Empirical Bayes for Predictive Classification. International Conference on Science & Technology: Applications in Industry & Education, 2012. Page: 180 – 185
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรม OBE
อ้างอิง: อบรม CLOs
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.