ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทิน สีนวน  
  Asst. Prof. Dr. THOEN SEENUAN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: turn_3@live.psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
2 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
3 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย, Child Development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
การศึกษาปฐมวัย, Documentation, Curriculum and Instruction
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เทิน สีนวน (2560).การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารครุพิบูล, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1, 2560. Page:-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.