ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษ สุจริตตั้งธรรม  
  Asst. Prof. Dr. Krit Sutjarittangtham
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sut_krit@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Materials Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Electroceramics, Material Sciences, Biopolymer materials, Material processing, Material characterization
 
ความสนใจ
วัสดุศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Uraiwan Intatha, Krit Sujarittangtham, Sukum Eitssayeam, Effectof SrTiO3nano-crystals on the Dielectric Properties ofNa0.47K0.47Li0.06NbO3 Ceramics by Seed-Induced Method, Key Engineering Materials Vol. 690, (2016), 162-166.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Krit Sutjarittangtham, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam, Influence of Seed Nano-Crystals on Electrical Properties and Phase Transition Behaviors of Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 Ceramics Prepared by Seed-Induced Method, Electron. Mater. Lett., Vol. 11, No. 3 (2015), 374-382.
อ้างอิง: Krit Sutjarittangtham, Yingmanee Tragoolpua, Tawee Tunkasiri, Panuwan Chantawannakul, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam, The Preparation of Electrospun Fiber Mats Containing Propolis Extract/CL-CMS for Wound Dressing and Cytotoxicity, Antimicrobial, Anti-Herpes Simplex Virus, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 12, (2015), 804–808.
อ้างอิง: Krit Sutjarittangtham, Tawee Tunkasiri, Panuwan Chantawannakul, Uraiwan Intatha, Sukum Eitssayeam, Mechanically Improved Antibacterial Polycaprolactone/Propolis Electrospun Fiber Mat by Adding Bacterial Nanocellulose, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Vol. 12, (2015), 798–803.
อ้างอิง: Krit Sutjarittangtham, Sukum Eitssayeam, Uraiwan Intatha, Wilaiwan Leenakul, Preparation and electrical properties of Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 ceramics doped Sn by seed-induced method, Applied Mechanics and Materials Vol.804, (2015), 80-83
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: จีลาภา รัตนบญั ชร กฤษ สุจรติ ต้ังธรรม ภรภัทร สําอางค์ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล, การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีในบ้าน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, (การนำเสนอผลงานใงานประชุมวิชาการพิบูลวิจัย 2567)
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Wipada Senanon, Sukum Eitssayeam, Krit Sutjarittangtham, Preparation and properties of glass-ceramics for dental restoration, STT 45 (7-9 October 2019)
อ้างอิง: ภรภัทร สำอางค์, กฤษ สุจริตตั้งธรรม, อนงค์ ศรีโสภา และ ศิริรัตน์ พันธ์เรือง, การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เรื่อง การใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วย QR Code สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, UKM ครั้งที่ 8.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่น 1
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.