ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เจษฎากร โนอินทร์  
  Dr. Jetsadakon Noin
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: jetsadakon.n@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 ศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
3 สบ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
 
ความเชี่ยวชาญ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, Public Health, Education for Sustainable Development, public policy, สุขภาวะ, ็Health Promotion, Health Behavior, Health determinants and Social, Diabetes Prevention, การสาธารณสุขชุมชน, การพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ, สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, Public Health
 
ความสนใจ
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย, นโยบายสาธารณะ, measurement, public administration, Buddhism, Civil Politics and Social Movement , การส่งเสริมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ, สุขภาพและความงาม, โรคไม่ติดต่อเรื่องรัง NCD, การบริหารงานสาธารณสุข, สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์ และธรณินทร์ เสนานิมิตร. 2567. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม. วารสารร้อยแก่นสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2567.หน้า....-.......
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: จงจิต ปินศิริ,เจษฎากร โนอินทร์ และนิรัชรา ลิลละฮ์กุล ,2566. การพัฒนารูปแบบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:กรณีศึกษาบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน.วารสารวิชาการสาธารณสุข.ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 น.322-332
อ้างอิง: เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ศิริวรรณ ชูกำเนิด, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, บุญประจักษ์ จันทร์วิน, วัลลภา ดิษสระ และ สายัณต์ แก้วบุญเรือง.2566 การบริหารจัดการกำลังคนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562.วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 234 หน้า
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. การพัฒนารูปแบบการจัดบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายสุขภาพอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.วารสารวิชาการสาธารณสุข.ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 น.1061-1070.
อ้างอิง: สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการการจัดบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเครือข่ายสุขภาพ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ.ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 น.90-100.
อ้างอิง: จงจิต ปินศิริ,นิรัชรา ลิลละฮ์กุล และเจษฎากร โนอินทร์,2565. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนด้านปกครองในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน.ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 น.105-114.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์,ชัยยา นรเดชานันท์. 2564. มุมมองด้านสุขภาพของชาวไทยมุสลมิต่อการป่วยด้วยวัณโรค.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 34 - 47.
อ้างอิง: นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์,สัญญา ยือราน,สัตตมาส ลรรพรัตนและ นวลพรรณ ทองคุปต์. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 หน้า 99-109.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ซำซูดิน ดายะ, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์. 2562. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ปกครองเด็ก อายุ 0 – 5 ปี เพื่อรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดยะลา. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 หน้า 113-118
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ซำซูดิน ดายะ, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์. 2561. ประสบการณ์ของผู้ปกครองเด็กชาวไทยมุสลิมต่อการปฏิเสธการรับบริการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 หน้า 137-141.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปัทมา สุพรรณกุล, สุทธิชัย ศิรินวล, เจษฎากร โนอินทร์, วิมาลา ชโยดม และอรพินท์ สิงหเดช. 2560. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 211-223.
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, ศศิธร สาดา, สุจิตรา ป่านฉะนี้ และสุพัตรา สนั่นเอื้อ.2560. พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. PSRU Journal of Science and Technology 2(2): 21-31.
อ้างอิง: นันทวดี ปินปันคง, ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ, จักรภพ ธาตุสุวรรณ, ลำปาง แสนจันทร์ และเจษฎากร โนอินทร์. ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักและพฤติกรรมการป้องกันภัยสุขภาพจากหมอกควันของประชาชนในชุมชนบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน. 2560. PSRU Journal of Science and Technology 2(2): 32-40.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, ปัทมา สุพรรณกุล, ธนัช กนกเทศ และปราโมทย์ วงค์สวัสดิ์. 2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของพระสงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปืที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 42-52.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กนกกาญจน์ จาดเปรม,พัชรี อิ่มชม และเจษฎากร โนอินทร์.2567. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก .การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9” พ.ศ. 2567. น 504 - 515.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กนกวรรณ์ บุญกล่ำ,พิมพ์วรีย์ ศรีเมฆ และเจษฎากร โนอินทร์.2566. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8” พ.ศ. 2566. น.718 - 727
อ้างอิง: สตรีรัตน์ แก้วชนะ ,นรีกานต์ อันทะไชย และเจษฎากร โนอินทร์.2566. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดต่อการระบาดของโรค โควิด-19 ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8” พ.ศ. 2566. น.736- 747
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เบญจรัตน์ เพ็งบุตร,อุมาพร กันสาด และเจษฎากร โนอินทร์.2565. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7” พ.ศ. 2565. น.562 - 571.
อ้างอิง: ธีราภรณ์ เกิดศิลป์,ภัทราวดี สุขนรินทร์ และเจษฎากร โนอินทร์.2565. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย.การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7” พ.ศ. 2565. น.550 - 561.
อ้างอิง: พฤกษา ขุนศรี, วิลัยรัจน์ คำมี และเจษฎากร โนอินทร์.2565. การศึกษาปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส.ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7” พ.ศ. 2565.น.572 - 582.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์,ปวีณา ม่วงบ้านยาง, ณีระสา คำภิโร และ ชลิดา สังวร. 2563.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6” พ.ศ. 2563. น.1166-1175
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และยุวดี พ่วงรอด. 2562. ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562. น.719-731.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. น.469-476.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, เจษฎากร โนอินทร์, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ, วรินทร ทีเวียง และ ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม. 2561. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561. น. 877-885.
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, ชุติมา แสงนาค และพิมพิไล ธรรมพนม. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5. น.928-941
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ, เจษฎากร โนอินทร์, อรรถพล รอดแก้ว, จิตศิริน ลายลักษณ์ และมนตรา ศรีษะแย้ม. 2561. ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561. น. 813-818.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ณัฏชยานันต์ เกตุศรีศักดา, เจษฎากร โนอินทร์, กีรติ ตันเรือน และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559. น.1-9.
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, เจษฎากร โนอินทร์, สิริอร ไตรทรัพย์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส และอุดม หมีเทศ. 2560.ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560. น.703-709.
อ้างอิง: Noin, J., Konkaew, K., Maneesri, J., Thisuka, A., Neuamai, R. and Poolprasert, P. 2017. Perceived Health Promotion and Health Promoting Behaviors among Undergraduate Students in Pibulsongkram Rajabhat University. The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030. p-154-160
อ้างอิง: สุวรรณ เนื่องเกิด, เจษฎากร โนอินทร์ และพิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560. น.477-484.
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, ทิพย์วาที มีจันโท, สุกัญญา กัญศรี และ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ. 2560. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17. น. 2651-2663.
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฎา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และเจษฎากร โนอินทร์. 2560. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมมาตรการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเทศบาลเมืองน่าน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. น.388-399.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย 2560
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน. บทคัดย่อในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครัง้ ที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครัง้ ที่ 4. น.469.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, เจษฎากร โนอินทร์, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ, วรินทร ทีเวียง และ ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม. 2561. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. บทคัดย่อในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2561. น. 877.
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และยุวดี พ่วงรอด. 2562. ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. บทคัดย่อในการประชุ มวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).
อ้างอิง: ปวีณา ม่วงบ้านยาง, ณีระสา คำภิโร, ชลิดา สังวร และ เจษฎากร โนอินทร์. 2563.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามครั้งที่ 6 ประจำปีพ.ศ. 2563. หน้า 307.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ศิริวรรณ ชูกำเนิด, นิรัชรา ลิลละฮ์กุล, เจษฎากร โนอินทร์, รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, บุญประจักษ์ จันทร์วิน, วัลลภา ดิษสระ และ สายัณต์ แก้วบุญเรือง.2566 การบริหารจัดการกำลังคนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้กลไกพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562.วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 234 หน้า
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เจษฎากร โนอินทร์. (2565). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อบรรยาย การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
อ้างอิง: อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม กิจกรรมการวิพากย์ผลงานเพื่อตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย/นักบริการวิชาการรับใช้สังคม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) (25 มิถุนายน 2564)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู/การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (23-24 มิถุนายน 2564)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะ (28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564)
อ้างอิง: อบรม "โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)" 16 พ.ย. 2564
อ้างอิง: อบรมการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms 1 ต.ค. 2564 (IDT PSRU)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ "ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย" 23-24 ธันวาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ณ Computer Lab 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” เครื่อข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
อ้างอิง: โครงการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม(Holistic Study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศควรรษที่ 21
อ้างอิง: โครงการอบรมการเขียนหนังสือ/ตำรา ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team teaching" ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมเทคนิคการเขียนหรือพัฒนาผลงานทางวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการคลินิกผลงานทางวิชาการหรือพี่เลี้ยงเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสัญจร (PSRU Care Model) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู" รุ่น 2, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสัญจร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ยกระดับและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนบูรณาการในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ ในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์ บางกระท
ชื่อโครงการ: โครงการ รวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพที่ดี นำพาชีวีเป็นสุข รพ.สต.บ้านสระโคล่่ ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เยาวชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการ ย่อย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ บ้านพลายชุมพล ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อโครงการ: อบรมเชิงปฏิบัติการการแบบมี่ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (A-I-C) เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มร่างรูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควัน พื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชนตามวิถีระบบสุขภาพ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 30 เมษายน 2565
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในวิชาชีพครู "Mindset in education" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลพลายชุมพล
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียใหม่
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 6
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยและนวัตกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม(Holistic Study)เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: วุฒิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกาาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" รุ่นที่ 4 เครื่อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรโครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Poster Presentation Faculty of Public Health,Mahidol University
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.