ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  
 Miss Nungruthai Srisuksai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267001
อีเมล์: nungruthai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.บ. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดระบบการรับและการค้นเอกสารงานธุรการ, public administration, การบริหารการเงินและการคลัง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, MIS, การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา, การท่องเที่ยวชุมชน/ โครงการโอท็อปนวัตวิถี, นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการเก็บภาษี
 
ความสนใจ
MIS, public administration, นโยบายสาธารณะของภาครัฐ, นโยบายภาษีอากร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และนันทพันธ์ คดคง. (2564). การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์.2(1):45-60.
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, กนกวรรณ กันนิล, ทับทิม มีทรัพย์, สุนิสา โป๊ะขุนทอง และ สุพรรษา คำนวณ.(2564). การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3. การเตรียมความพร้อมการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่: ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564. ปีที่ 3 (1) : ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.เข้าถึงได้จาก : http://huso.vru.ac.th/workings2.php?newstype=anti.
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, ณัฐกานต์ เลิศวิมลรัตน์, ปาจรีย์ มาใบ,ปิยมาศ ธรรมโชติ และ ภาวิณี ทองขัน. (2564). แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”. วันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2564. ปีที่ 17 (1) : พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. เข้าถึงได้จาก : http://conference.nu.ac.th/nrc17
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, สตรีวิทย์ บุพผา, เนรมิต ปานแดง, รัตนา วงศ์โกกัม, นิชกานต์ ปันดี, และรัตนากร เม่นกร. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้ออุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ ความท้าทาย (Higher Education in the Disruption: Adaptation of Humanities and Social Sciences under Challenging Situation). ปีที่ 2(1) :1743-1755. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส ถิรพุทธิ์ แย้มขจร กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2562). พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์. ปีที่ 1(1) : 1069-1076. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.เข้าถึงได้จาก : http://huso.vru.ac.th/mis/upload/news/news-1565316178?fbclid=IwAR00anlxLK7LPH-0T-ZbVYFPAIhFbHZM73SgVe4y2YOdNGdqqJ54xD1LBAQ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส ยุวดี พ่วงรอด และทวีศักดิ์ วงศ์มหา. (2561). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) รายงานการประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สิริอร ไตรทรัพย์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, เจษฎากร โนอินทร์ และอุดม หมีเทศ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. (165-172)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และทวีศักดิ์ วงศ์มหา. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) รายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2558). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน. เข้าถึงได้จาก: http://pibulresearch.psru.ac.th/2015/files/PibulWijaiProceedingH_part1.pdf (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท แผน ก.)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558 (Proceedings) แหล่งที่อยู่งานวิจัย http://202.29.80.48/~pibul_research58/files/PibulWijaiProceedingH_part2.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ) (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 129,800 บาท) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
อ้างอิง: การสร้างนวัตกรรมกาแฟเพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ทุน มรพส. 1,380,100 บาท) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) (1 ต.ค.2561-30ก.ย.62)
อ้างอิง: การศึกษารูปแบบโฮมสเตย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 70,0 00 บาท)(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) (1 ต.ค.2561-30ก.ย.62) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เข้าอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้กับนศ.ปี 3 วิทยากรโดย อ.ยุวดี พ่วงรอด ณ ห้องเรียน PIBUL302 เพื่อให้ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดรูปแบบการเขียนบทความวิจัยได้ตามกฎเกณฑ์ (12 มี.ค.64)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์นโยบายและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ มรพส. (ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี) ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จัดโดย กนผ.มรพส. (2 เม.ย.64)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รูปแบบ ออนไลน์ Zoom) จัดโดย กมป.มรพส. (26 ม.ค.64)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC” วิทยากรจาก ม.ศิลปากร จัดโดย ศูนย์ไอที วันที่ 5-6 มี.ค.63
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม(Mixed Method) วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-17.00 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จัดโดยวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) จัดโดย กบค.มรพส.ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล (วันที่ 28-29 ต.ค.62)
อ้างอิง: เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นศ. จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มรพส. วันที่ 24 ธ.ค.62
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ ด้วย Google Scholar (3 พ.ย.59)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: แนะแนวการเรียนต่อ หลักสูตรรปศ. ในโครงการบริการวิชาการ สิงห์พิบูลสร้างความรู้สู่ชุมชน สาขา รปศ. ณ รร.บ้านกร่างวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 12 ก.พ.63 เวลา 14.00-15.00 น.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: บรรยายหัวข้อ "หนังสือราชการและงานสารบรรณ" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการรณ์ รปศ. วันที่ 2 ธค 62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมไอที
ชื่อโครงการ: บรรยายหัวข้อ "หนังสือราชการและงานสารบรรณ" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการรณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ ธค 62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Huso304
ชื่อโครงการ: บรรยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการรณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ ธค 62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Huso304
ชื่อโครงการ: บรรยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการรณ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. วันที่ ธค 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ:
หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา่ PA221 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. พิษณุโลก : เอกก๊อปปี้.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.