ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวพีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์  
 Miss Peechapanin Panprasit
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267000 ต่อ 1130
อีเมล์: peechapanin22@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
งานด้านบรรณารักษ์ และงานบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า, การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระบบ KSP BUNDIT Online คุรุสภา
 
ความสนใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Microsoft Office และงานด้านการให้บริการวิชาการและวิจัย , งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา, เทคนิคถ่ายภาพ สำหรับ Influencer สายเที่ยว
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรต้นแบบงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี วันที่ 24 มกราคม 2565 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) หัวข้อ เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล (Metadata for Organizing Digital Information) (จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 จัดโดย Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (Creative Use of social media) (จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5 มกราคม 2565 จัดโดย Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) จัดระหว่างวันที่ 17, 18, 21, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Online Zoom) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ราชภัฏ
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกวดคลิปนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกคำสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ออกคำสั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
อ้างอิง: ได้เข้าโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม "การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง" ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting และ รูปแบบ Onsite ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมและผ่านการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล" (ระยะเวลา 1 : 00 ชั่วโมง) วันที่ 2 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การบริหารโครงการ" (Project Management) (ระยะเวลา 1 : 15 ชั่วโมง) วันที่ 2 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
อ้างอิง: ได้เข้าร่วมสัมมนา บทบาทและแนวทางการผลิตคลิปวิดีโอ สำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ในรูแบบออนไลน์ Online และ Onsite ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ส่วนวังจันทน์) จัดโดย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "มุมมองเชิงนโยบายในการผลิตครูเพื่อรองรับสถานการณ์ในความปกติครั้งใหม่ (The Next Narmal)" เนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International and National Teacher Education Conference : INTEC 2022) หัวข้อ “Teacher Education in The Next Normal” วันที่ 10 เมษายน 2565 จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ INTEC 2022 และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)
อ้างอิง: ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดเตรียมสถานที่งานประชุม อบรม สัมมนาเบื้องต้น" วันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม Building an Innovation Mindset" (ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 21 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
อ้างอิง: ได้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Online) กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" วันที่ 29 เมษายน 2565 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
อ้างอิง: ได้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Online) กิจกรรมที่ 10 Active Learning "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post - COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียน และวิชาชีพครู (การบรรยาย การเสวนาพิเศษ และการเสวนา จำนวน 12 เรื่อง) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 จัดโดย คุรุสภา
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) โดยเน้นผู้เรียนฯ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 18 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสถาบันไอเวิลด์ (IWorld) จำกัด
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมและรับการทดสอบความรู้ โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จ.สุโขทัย
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นผู้ Control ระบบฯ Admin 2 (Co-host) ณ. อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้ารับฟังอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) เกี่ยวกับการเขียนผลงาน ในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 วิทยากรโดยท่าน รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวแก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานจัดอบรมโครงการ อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อทักษะวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560) จำนวน 435 คน รูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้ารับอบรมความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร/สำนักงานฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ. ห้องประชุม ท 407 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) หัวข้อ “เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" (รูปแบบใหม่) แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 โดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ณ. อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบอักขาวิสุทธิ์ (AKARAWISUT) (รุ่นที่ 1) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 091/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคพิเศษ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ. ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 484/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR, SCDUSR) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 (โดยรับผิดชอบด้านข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์)
อ้างอิง: เข้าอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS & MIS เพื่อใช้เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและผสมผสาน (จำนวน 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยห้อง I-ROOM (ZOOM) สถาบันไอเวิลด์ (IWorld) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA02 : วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส A00 : วิชา การวางแผนกลยุทย์ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการและทดสอบความรู้ออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้วยคะแนน 80 % วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC38 : วิชา การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง "ขยะอันตราย" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น 100 % วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส AC02 : วิชา การทำข้อตกลง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M31 : วิชา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M05 : วิชา การให้คำปรึกษา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E11 : วิชา การบริการที่เป็นเลิศ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E05 : วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E01 : วิชา ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E12 : วิชา คุณธรรมสำหรับข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA06 : วิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M12 : วิชา ภาวะผู้นำ (Leadership) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M09 : วิชา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M08 : วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M13 : วิชา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส C33 : วิชา Digital Literacy (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M32 : วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC36 : วิชา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E09 : วิชา มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M16 : วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA07 : วิชา ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส EC01 : วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M14 : วิชา การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด 19 และระบาดวิทยา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ" (Understanding and Using Digital Technology) (ระยะเวลา 2 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์" (Cybersecurity Awareness) (ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M04 : วิชา การสอนงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E14 : วิชา การเป็นข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานภาครัฐ" (Essential Digital Tools for Workplace) (ระยะเวลา 3 : 15 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E15 : วิชา การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA08 : วิชา กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy (ระยะเวลา 0 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M30 : วิชา การพัฒนาการคิด (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC35 : วิชา การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M07 : วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M20 : วิชา การปรับปรุงการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU DIGITAL UNIVERSITY Pibulsongkram Rajabhat University)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) (ระยะเวลา 1 : 45 ชั่วโมง) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (Digitalization of public Administration and Services Delivery Act.) (ระยะเวลา 00 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC27 : วิชา การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC39 : วิชา ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M33 : วิชา การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC34 : วิชา ระบบราชการไทย (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E16 : วิชา เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M22 : วิชา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเทคนิคการใช้งานจอแสดงผล ActivPanel และซอต์ฟแวร์ ActivInspire ของ Promethean เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียน (ActivPanel and ActiInspire Traning) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ. อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าอบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) (ระยะเวลา 00 : 45 ชั่วโมง) วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
อ้างอิง: ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) วุฒิบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ Online ผ่าน Google Meet คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection - Standard Coure) และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ. ห้องประชุม ท 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการและอบรม Library : Care the Bear วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ. ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุด (E-Library) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ ตัวแทน สทศ. เพื่อสังเกตการณ์ประจำสนามสอบ O-net ระดับชั้น ม.3 (ประจำปีการศึกษา 2562) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรม จัดโครงการ จัดนิทรรศการ PSRU Open House ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมการสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Data Studio ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ. ห้อง Computer Lab 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. อาคารหอสมุด E-Library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดแววความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 รอบโควตา) วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ. อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานในโครงการ ครู(รักษ์)ถิ่น ในการรับ-ส่งนักเรียนเข้าอบรมในโครงการ ครู(รักษ์)ถิ่น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 เขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และเขตพื้นที่ อ.ชาติตระการ, อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าอบรมโครงการ การเขียนสมรรถนะ สำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 770/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU Book Fair (#บุ๊คติดไซเรน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการ เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ. หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมรับฟังวิธีการเขียนประเมินค่างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ. ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ. ห้องประชุม ฉ 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะดำเนินงานโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2562 ณ. ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) วันที่ 20 สิงหาคม 2562
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัคร, สอบคัดเลือก, สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานและให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ. หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานจัดประชุมนานาชาติ SEA Teacher 8th Evaluation Meeting Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA Teacher - project) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ. อาคารหอสมุด E-Library ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ. ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ในการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษา ฐานสมรรถนะ” วิทยากรให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี และทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ ตัวแทน สทศ. ปฏิบัติงานสังเกตการณ์สอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 (ประจำปีการศึกษา 2561) ระหว่างวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 69/2562 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. ห้องประชุมขนาด 450 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานในโครงการ ครู(รักษ์)ถิ่น ในการรับ-ส่งนักเรียนเข้าอบรมในโครงการ ครู(รักษ์)ถิ่น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าค่ายอบรมปรับพฤติกรรมนักเรียน ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1010/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เทศน์มหาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ. ห้องประชุม ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจัดงานเทศน์มหาชาติฯ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ. หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU BOOK FAIR ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. บริเวณอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ จัดทำ Job Description รายบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU Book Fair 2019 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (ภายใต้ชื่องาน PSRU LAND #ซื้อสือต่อไม่รอแล้วนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1254/2561 เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ (สายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่าน) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 11.00 - 12.00 น.) ณ. ห้องประชุมขนาด 450 ที่นั่ง ชั้น 2 ณ. อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (SENAYAN) วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุมชั้น 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HUSO 210 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดโดย สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าอบรมโครงการ จัดทำ JBO/KPI/IDP และสมรรถนะรายตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้ารับการอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยอย่างมืออาชีพ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ. ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายตามโครงการ การพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2560 ณ. โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 722/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน) ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม Pre School ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ. ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU BOOK FAIR ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ บริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทงาม ตามวิถีไทย" วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ. ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU BOOK FAIR ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. บริเวณอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1-21 สิงหาคม 2559 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา PSRU Care Model ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ. ห้องประชุม 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จัดโดยคณะกรรมการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสู่อาเซียน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ. ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PSRU BOOK FAIR ครั้งที่ 2 : ไก่ชนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12-13, 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ. อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมงาน PSRU Book Fair 19-20 มิถุนายน 2556 : งานมหกรรมหนังสือประจำปี 2556 ณ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม eLibrary PSRU (ส่วนทะเลแก้ว)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: เป็นคณะทำงานให้บริการวิชาการในโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในนามคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนฯ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมให้ความรู้และคำแนะนำขั้นตอนในการกรอกข้อมูลผู้เข้าศึกษาในระบบ KSP Bundit ของคุรุสภา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Online ให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLis วิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (มรพส.)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: สำนักศิลปะวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 (น.ส.พีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์) ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม "ขนบธรรมเนียมประเพณี" วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดเตรียมสถานที่งานประชุม อบรม สัมมนาเบื้องต้น" วันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "มุมมองเชิงนโยบายในการผลิตครูเพื่อรองรับสถานการณ์ในความปกติครั้งใหม่ (The Next Narmal)" เนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International and National Teacher Education Conference : INTEC 2022) หัวข้อ “Teacher Education in The Next Normal” วันที่ 10 เมษายน 2565 จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ INTEC 2022 และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้เข้าร่วมสัมมนา บทบาทและแนวทางการผลิตคลิปวิดีโอ สำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ในรูแบบออนไลน์ Online และ Onsite ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ส่วนวังจันทน์) จัดโดย เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การบริหารโครงการ" (Project Management) (ระยะเวลา 1 : 15 ชั่วโมง) วันที่ 2 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล" (ระยะเวลา 1 : 00 ชั่วโมง) วันที่ 2 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้สารสนเทศ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ สภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง” รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ในโครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสโมสรโรตารีพิษณุโลก ณ. อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เป็นทีมงานจัดการอบรมโครงการ EDU CARE อาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ (Online) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) จัดระหว่างวันที่ 17, 18, 21, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ในรูปแบบออนไลน์ Online Zoom) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ราชภัฏ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหลักสูตร การขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรต้นแบบงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี วันที่ 24 มกราคม 2565 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) หัวข้อ เมทาดาทาสำหรับการจัดระบบสารสนเทศดิจิทัล (Metadata for Organizing Digital Information) (จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2565 จัดโดย Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online) หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (Creative Use of social media) (จำนวน 6 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5 มกราคม 2565 จัดโดย Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม Building an Innovation Mindset" (ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 21 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Thailand Digital Goverment Academy
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Online) กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" วันที่ 29 เมษายน 2565 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ได้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวน Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ (Online) กิจกรรมที่ 10 Active Learning "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office (รุ่นที่ 1) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ (AKARAWISUT) (รุ่นที่ 1) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post - COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียน และวิชาชีพครู (การบรรยาย การเสวนาพิเศษ และการเสวนา จำนวน 12 เรื่อง) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและรับการทดสอบความรู้โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จ.สุโขทัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) โดยเน้นผู้เรียนฯ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 18 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสถาบันไอเวิลด์ (IWorld) จำกัด
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหลักสูตร การสร้างแบบทดสอบ, ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลยด้วย Google Forms (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS & MIS เพื่อใช้เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและผสมผสาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) สถานที่อบรม I-ROOM (ZOOM) จัดโดยสถาบันไอเวิลด์ (IWorld) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA02 : วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส A00 : วิชา การวางแผนกลยุทย์ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการและทดสอบความรู้ออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้วยคะแนน 80 % วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยโรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC38 : วิชา การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง "ขยะอันตราย" ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น 100 % วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส AC02 : วิชา การทำข้อตกลง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M31 : วิชา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M05 : วิชา การให้คำปรึกษา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E11 : วิชา การบริการที่เป็นเลิศ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E05 : วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E01 : วิชา ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E12 : วิชา คุณธรรมสำหรับข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA06 : วิชา วินัยและจรรยาข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M12 : วิชา ภาวะผู้นำ (Leadership) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M09 : วิชา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M08 : วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M13 : วิชา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส C33 : วิชา Digital Literacy (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M32 : วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC36 : วิชา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E09 : วิชา มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M16 : วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA07 : วิชา ระเบียบแบบแผนของทางราชการ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส EC01 : วิชา เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M14 : วิชา การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการเรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด 19 และระบาดวิทยา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ" (Understanding and Using Digital Technology) (ระยะเวลา 2 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์" (Cybersecurity Awareness) (ระยะเวลา 1 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M04 : วิชา การสอนงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E14 : วิชา การเป็นข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน "การใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานภาครัฐ" (Essential Digital Tools for Workplace) (ระยะเวลา 3 : 15 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E15 : วิชา การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส LA08 : วิชา กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน Digital Literacy (ระยะเวลา 0 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M30 : วิชา การพัฒนาการคิด (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC35 : วิชา การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M07 : วิชา กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M20 : วิชา การปรับปรุงการทำงาน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมหลักสูตร การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva (ระยะเวลา 7 ชั่วโมง) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU DIGITAL UNIVERSITY Pibulsongkram Rajabhat University)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer) (ระยะเวลา 1 : 45 ชั่วโมง) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (Digitalization of public Administration and Services Delivery Act.) (ระยะเวลา 00 : 30 ชั่วโมง) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC27 : วิชา การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC39 : วิชา ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M33 : วิชา การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส PC34 : วิชา ระบบราชการไทย (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส E16 : วิชา เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) รหัส M22 : วิชา การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเทคนิคการใช้งานจอแสดงผล ActivPanel และซอต์ฟแวร์ ActivInspire ของ Promethean เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียน (ActivPanel and ActiInspire Traning) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ. อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมและผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ในบทเรียน ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive) (ระยะเวลา 00 : 45 ชั่วโมง) วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) วุฒิบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ Online ผ่าน Google Meet คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส C40 : วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (ระยะเวลา 5 ชั่วโมง) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการ อบรมการสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Data Studio ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ. ห้อง Computer Lab 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการและอบรม Library : Care the Bear วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ. ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุด (E-Library) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ให้แก่ นางสาวพีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน “ขนบธรรมเนียมประเพณี” วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ. ห้องประชุมสิริราชภัฎ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้ารับการอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยอย่างมืออาชีพ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ. ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ รหัส E05 : วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน รุ่นที่ 2/2556 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล รหัส PC15 : วิชา การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4/2556 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) มิถุนายน - กรกฎาคม 2556 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านกฏหมายและกฎระเบียบราชการ รหัส LA02 : วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รุ่นที่ 11/2555 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.