ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน  
 Miss Kanokwan Promjeen
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wanpromjeen@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Research and development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กนกวรรณ พรมจีน.(2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดขลู่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560:. 446-450
อ้างอิง: กนกวรรณ พรมจีน (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดขลู่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 446-450
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: นำเสนองานพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3
อ้างอิง: นำเสนองานพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3
อ้างอิง: ็HERP CONGRESS ครั้งที่ 5
อ้างอิง: Promjeen, K., Kitpot, T. and Chanburee S. (2019). Effect of gelatin and citric acid on qualities of honey gummy jelly.
อ้างอิง: Kitpot, T., Promjeen, K. and Chanburee S. (2020). The International Conference on Food and Applied Bioscience
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.