ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวปนัดดา กุลนาฑล  
 Miss Panadda Kulnathon
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7038
อีเมล์: panadda.ko@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
งานธุรการ และสารบรรณ, วารสาร, กีฬาเปตอง
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Suphawadee, Y., Tuan, N. N., Panadda, K., Sirikranda, Y. (2018). Smallholder dairy cattle production in the northeast of Vietnam. Naresuan Phayao J., 11(2), 45-48.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, ยุพร ริมชลการ, อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, พัชราวลัย มีทรัพย์, คัมภีวัฒน์ คำถาเครือ, เสาวลักษณ์ วรเนตร์ และปนัดดา กุลนาฑล. (2562). การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. หน้า 161-171.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ศธ 0538/746/2561 จัดโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (Office Word 2010)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.