ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ภูรดา ประเสริฐศรี  
  Dr. Purada Prasertsri
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: purada_p@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 นศม. (การจัดการการสื่อสาร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2550
3 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Relations, Integrated Marketing Communication, Marketing Public Relation(MPR), Influencer Marketing, Celebrity Marketing
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Purada Prasertsri(2019).Celebrity Marketing Public Relations Planning on Instagram for Luxury Brandname. WMS Journal of Management
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Puntarika Sunthornworn(2551),The Public Relations Process of Wat Phra Sirattana Mahathat Vorramahavihan. Sukhothai Thammathirat Open University
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม, ธนพร รังสิกรรพุม และปุณฑริกา สุนทรวร. (2561). การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การรับรู้ความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของปรัชาชนในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สกล เกิดผล,สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ภูรดา ประเสริฐศรี.(2562).การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.