ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ภูรดา ประเสริฐศรี  
  Dr. Purada Prasertsri
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: purada_p@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 นศม. (การจัดการการสื่อสาร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2550
3 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Relations, Integrated Marketing Communication, Marketing Public Relation(MPR), Influencer Marketing, Celebrity Marketing
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Purada Prasertsri(2019).Celebrity Marketing Public Relations Planning on Instagram for Luxury Brandname. WMS Journal of Management
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Puntarika Sunthornworn(2551),The Public Relations Process of Wat Phra Sirattana Mahathat Vorramahavihan. Sukhothai Thammathirat Open University
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สริยาภรณ์ ประเสริฐศรี, ภูรดา ประเสริฐศรี. (2565). การมุ่งเน้นพันธมิตรและนวัตกรรมบริการเพื่อประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานหลังสถานการณ์โควิด-19ของวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11/728-739
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: สริยาภรณ์ ประเสริฐศรี, ภูรดา ประเสริฐศรี. (2565). การมุ่งเน้นพันธมิตรและนวัตกรรมบริการเพื่อประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานหลังสถานการณ์โควิด-19ของวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11/728-739
อ้างอิง:
อ้างอิง: Parsertsri, S and Prasertsri, P.(2021). The Model of Market Orientation, Alliance Orientation and Service Innovation Impact for The Business performance of Service Sector Case study of Hotel SMEs in Thailand. The 10th National and the 3rd International Conference Managemant Sciences 2021, p.215-227
อ้างอิง: สริยาภรณ์ ประเสริฐศรี, ภูรดา ประเสริฐศรี. (2565). การมุ่งเน้นพันธมิตรและนวัตกรรมบริการเพื่อประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานหลังสถานการณ์โควิด-19ของวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11/รอเล่ม เผยแพร่หลังวันที่20มีนาคม65
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ยรรยงวรกร ทองแย้ม, ธนพร รังสิกรรพุม และปุณฑริกา สุนทรวร. (2561). การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การรับรู้ความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของปรัชาชนในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: สริยาภรณ์ ประเสริฐศรี, ภูรดา ประเสริฐศรี. (2565). การมุ่งเน้นพันธมิตรและนวัตกรรมบริการเพื่อประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานหลังสถานการณ์โควิด-19ของวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Parsertsri, S and Prasertsri, P.(2021). The Model of Market Orientation, Alliance Orientation and Service Innovation Impact for The Business performance of Service Sector Case study of Hotel SMEs in Thailand. The 10th National and the 3rd International Conference Managemant Sciences 2021, p.215-227
อ้างอิง: สริยาภรณ์ ประเสริฐศรี, ภูรดา ประเสริฐศรี. (2565). การมุ่งเน้นพันธมิตรและนวัตกรรมบริการเพื่อประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานหลังสถานการณ์โควิด-19ของวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สกล เกิดผล,สุวารีย์ วงศ์วัฒนา,ภูรดา ประเสริฐศรี.(2562).การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.