ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา  
  Assoc. Prof. Dr. Katekan Dajanta
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: katekan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีเครื่องสำอาง, Food Science, Food Safety
 
ความสนใจ
Bioactive compounds
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2560).ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. , VOLUME45 NO.1, 2017. Page: 138-150
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2559).ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก . วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (2559). Page: 13-26
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Dajanta, K.,Janpum, P.and Leksing,W. (2556).Antioxidant capacities,tatal phenolics and flavonoids in black and yallow soybeans fermented by Bacillus subtilis. International Food Research Journal, 2556. Page: 3125-3132
อ้างอิง: Dajanta, K, Apishartsarangku , A and Chukeatiroote, E. (2556).Changes in biochemical and nutritionnal qualities of aerobic and vacuum-packaged thua nao during shelf-life storage. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2556. Page: 501-509
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2555).Nutrition and physicochemical qualities ofThua Nao (Thai traditional fermented soybean). Chiang Mai Journal of Science, 2555. Page: 562-574
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2555).Comparison of physical and chemical properties of high pressure- and heat-treated Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in syrup.. High Pressure Research :An International Journal, 2555. Page: 114-118
อ้างอิง: Katekan Dajanta (2555).Thua Nao: A Traditional Thai Fermented Soy Product. Handbook of Plant-Based Fermented Food and Beverage Technology, . Page:-
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E., and Apichartsrangkoon, A. (2554). Analysis and characterisation of amino acid contents of thua nao, a traditionally fermented soybean food of Northern Thailand. . International Food Research Journal. Vol 18. Page: 588-592
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E., and Apichartsrangkoon, A. (2554).Improvement of thua nao production using protein-rich soybean and Bacillus subtilis TN51 starter culture. . Annals of Microbiology., ปี 2011. Page:-
อ้างอิง: Dajanta, K., Apichartsrangkoon, A. and Chukeatirote, E. (2554).Volatile profiles of thua nao, a Thai fermented soy product.. Food Chemistry. , ปี2011 ฉบับที่ 125. Page: 464-470
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E. and Apichartsrangkoon, A. (2554).Analytical and characterisation of amino acid contents of thua nao, a traditionally fermented soybean food of Northern Thailand . International Food Reseach Journal  , ปี2011 Vol. 18. Page: 588-592
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Sungkam. Apicharts.Dajanta. J.rangkoon A. K. (2553).Processing of dried jelly from pennwort juice by vacuum infrared. Rajabhat Chiangmai Research Journal., Vol.12 No.2 2010. Page: 97-104
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2560).ผลของเวลาการนึ่งและระดับความดันสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 25-26 ธันวาคม 2560. Page: 832-841
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: จักรกฤษ แจ่มจันทร์, เกตุการ ดาจันทา (2556).การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจากแป้งสำหรับเพาะเลี้ยง bacillus subtilis. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่11, 2556. Page: 309-316
อ้างอิง: เพชรรีวรรณ เอี่ยมพงษ์, เกตุการ ดาจันทา (2556).ผลของตัวทำละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอย และความสามารถต้านออกซิเดชันของสารสกัดเปลือกกล้วย. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณณี ครั้งที่7, 2556. Page: 365-362
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.