ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุการ ดาจันทา  
  Assoc. Prof. Dr. Katekan Dajanta
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: katekan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีเครื่องสำอาง, Food Science, Food Safety
 
ความสนใจ
Bioactive compounds
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2560).ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อปริมาณไอโซฟลาโวนและความสามารถ การต้านออกซิเดชันของถั่วเหลืองหมัก (ถั่วเน่า). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. , VOLUME45 NO.1, 2017. Page: 138-150
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2559).ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก . วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (2559). Page: 13-26
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Dajanta, K.,Janpum, P.and Leksing,W. (2556).Antioxidant capacities,tatal phenolics and flavonoids in black and yallow soybeans fermented by Bacillus subtilis. International Food Research Journal, 2556. Page: 3125-3132
อ้างอิง: Dajanta, K, Apishartsarangku , A and Chukeatiroote, E. (2556).Changes in biochemical and nutritionnal qualities of aerobic and vacuum-packaged thua nao during shelf-life storage. Pakistan Journal of Biological Sciences, 2556. Page: 501-509
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2555).Nutrition and physicochemical qualities ofThua Nao (Thai traditional fermented soybean). Chiang Mai Journal of Science, 2555. Page: 562-574
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2555).Comparison of physical and chemical properties of high pressure- and heat-treated Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in syrup.. High Pressure Research :An International Journal, 2555. Page: 114-118
อ้างอิง: Katekan Dajanta (2555).Thua Nao: A Traditional Thai Fermented Soy Product. Handbook of Plant-Based Fermented Food and Beverage Technology, . Page:-
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E., and Apichartsrangkoon, A. (2554). Analysis and characterisation of amino acid contents of thua nao, a traditionally fermented soybean food of Northern Thailand. . International Food Research Journal. Vol 18. Page: 588-592
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E., and Apichartsrangkoon, A. (2554).Improvement of thua nao production using protein-rich soybean and Bacillus subtilis TN51 starter culture. . Annals of Microbiology., ปี 2011. Page:-
อ้างอิง: Dajanta, K., Apichartsrangkoon, A. and Chukeatirote, E. (2554).Volatile profiles of thua nao, a Thai fermented soy product.. Food Chemistry. , ปี2011 ฉบับที่ 125. Page: 464-470
อ้างอิง: Dajanta, K., Chukeatirote, E. and Apichartsrangkoon, A. (2554).Analytical and characterisation of amino acid contents of thua nao, a traditionally fermented soybean food of Northern Thailand . International Food Reseach Journal  , ปี2011 Vol. 18. Page: 588-592
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Sungkam. Apicharts.Dajanta. J.rangkoon A. K. (2553).Processing of dried jelly from pennwort juice by vacuum infrared. Rajabhat Chiangmai Research Journal., Vol.12 No.2 2010. Page: 97-104
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา (2560).ผลของเวลาการนึ่งและระดับความดันสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่ผ่านกระบวนการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 25-26 ธันวาคม 2560. Page: 832-841
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: จักรกฤษ แจ่มจันทร์, เกตุการ ดาจันทา (2556).การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อจากแป้งสำหรับเพาะเลี้ยง bacillus subtilis. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครื่อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่11, 2556. Page: 309-316
อ้างอิง: เพชรรีวรรณ เอี่ยมพงษ์, เกตุการ ดาจันทา (2556).ผลของตัวทำละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอย และความสามารถต้านออกซิเดชันของสารสกัดเปลือกกล้วย. การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณณี ครั้งที่7, 2556. Page: 365-362
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฐภัสสร อินทร์กรณ์, เกตุการ ดาจันทา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). ผลของสารก่อโฟมและมอลโตเด็กซ์ตรินต่อสมบัติทางกายภาพของกระชายผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท. นำเสนอแบบปากเปล่า งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3. ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้างอิง: ณัฐภัสสร อินทร์กรณ์, เกตุการ ดาจันทา และ ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มกระชายผง. นำเสนอแบบปากเปล่า งานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" 398 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: ภัณฑิรา ศรีดำ เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2565. ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์ และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการกระบวนการหมักข้าวหมาก. การนำเสนอแบบปาก เปล่า (oral presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
อ้างอิง: ณัฐภัสสร อินทร์กรณ์, เกตุการ ดาจันทา และธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). ผลของสารก่อโฟมและมอลโตเด็กซ์ตรินต่อสมบัติทางกายภาพของกระชายผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท. นำเสนอแบบปากเปล่า งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3. ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้างอิง: ณัฐภัสสร อินทร์กรณ์, เกตุการ ดาจันทา และ ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. (2565). ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มกระชายผง. นำเสนอแบบปากเปล่า งานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" 398 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: Danpikulthong, P., Dajanta, K., and Rongkum, H. (2017). Effect of solvents in extracting polyphenols and antioxidant activities of Thai herbal plants. The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017. BITEC Bangna, Bangkok.
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา และเพชรรีวรรณ เอี่ยวพงษ์. (2562). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดแบบอัลตราโซนิกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกกล้วยน้ำว้า. นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา, อุทัยวรรณ ฉัตรธง และหทัยทิพย์ ร้องคำ. (2562). ผลของอัตราส่วนระหว่างตัวอย่างกับตัวทำละลายและระยะเวลาการสกัดด้วยวิธีมาเซอเรชันต่อคุณภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะรุม. นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อ้างอิง: เกตุการ ดาจันทา, หทัยทิพย์ ร้องคำ, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และ เปรมนภา สีโสภา. (2562). ปริมาณสารประกอบฟีนอล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผักพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก. นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อ้างอิง: จิดาภา นาคไทย, วาทารี โต๊ะถม, อุทัยวรรณ ฉัตรธง, หทัยทิพย์ ร้องคา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และเกตุการ ดาจันทา. 2563. การผลิตเม็ดบีดน้ามะขามด้วยเทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน. นำเสนอแบบโปสเตอร์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: จุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์, พิภัทร น้านุช, เกตุการ ดาจันทา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, หทัยทิพย์ ร้องคา, และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2563. ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้าตาลในปลีหย็องปรุงรสอบแห้ง. นำเสนอแบบโปสเตอร์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: หทัยทิพย์ ร้องคำ, ปวีณา ด่านพิกุลทอง และ เกตุการ ดาจันทา (2563). ผลของเวลาการแช่ภายใต้ความดันสุญญากาศและความดันบรรยากาศปกติต่อสมบัติการต้านอนมุลอิสระของข้าวเสริมสารสกัดดอกอัญชันด้วยเทคนิคการแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศ. นำเสนอแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The 21st Agricultural Conference วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563.
อ้างอิง: จิดาภา นาคไทย, วาทารี โต๊ะถม, อุทัยวรรณ ฉัตรธง, หทัยทิพย์ ร้องคา, ทรง พรรณ สังข์ทรัพย์ และเกตุการ ดาจันทา. 2563. การผลิตเม็ดบีดน้ำมะขามด้วย เทคนิคออยสเฟียริฟิเคชันและโฟรเซนรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน. นำเสนอโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: จุฬาลักษณ์ สมฤทธิ์, พิภัทร น้านุช, เกตุการ ดาจันทา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, หทัยทิพย์ ร้องคา, และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2563. ผลของกรดซิตริกต่อการลดการเกิดสีน้าตาลในปลีหย็องปรุงรสอบแห้ง. บทความฉบับเต็ม. นำเสนอโปสเตอร์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: สโรชา เม่นชาวนา, สุนิษา กองชัยสงค์, เกตุการ ดาจันทา, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์, หทัยทิพย์ ร้องคำ, อุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2564. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและแคโรทีนอยด์ทั้งหมดจากเยื่อฟักข้าวอบแห้ง. นำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 ก.พ. 2564.
อ้างอิง: ขวัญจิรา ศรีจริยา, หทัยทิพย์ ร้องคำ และเกตุการ ดาจันทา. (2564). ปริมาณสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ำชาอู่หลงผสมใบมะขาม. นำเสนอแบบปากเปล่าในรายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์). 1223-1232.
อ้างอิง: พงศกร แสงหงษ์, เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์น้ำมัลเบอร์รีผสมน้้ำผึ้งโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ. การนำเสนอแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 260-273.
อ้างอิง: พงศกร แสงหงษ์, เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์น้ำมัลเบอร์รีผสมน้้ำผึ้งโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ. การนำเสนอแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 260-273.
อ้างอิง: ภัณฑิรา ศรีดำ เกตุการ ดาจันทา และอุทัยวรรณ ฉัตรธง. 2565. ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการกระบวนการหมักข้าวหมาก. การนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Social Return on Investment
อ้างอิง: การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ-นานาชาติ
อ้างอิง: พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ
อ้างอิง: การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.