ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวพรวรีย์ ทองกลึง  
 Miss PORNWAREE THONGKLUNG
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267224
อีเมล์: pornwaree.p.975@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงผลงานวิชาการ, บรรณารักษ์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อัมรินทร์ บุญพลอย และคนอื่นๆ. (2562). ระบบบริหารจัดการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเชิงรุก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.