ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. รติพร สุดเสนาะ  
  Dr. ratiporn sudsanor
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ratiporn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
2 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2539
3 ค.บ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2532
 
ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอลิทึมและขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานจัดทำสื่อการสอนและการประมวลผลข้อมูล
 
ความสนใจ
Web Based Technologies and System Applications, การพัฒนาระบบแอพพลิเคชันบนแพลทฟอร์มต่างๆ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในงานด้านต่างๆ, เทคนิคการใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุธามาศ สอนศรี และ รติพร สุดเสนาะ. (2561). การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บระบบงานขายสำหรับร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 313–329. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
อ้างอิง: โชคทวี จิตรพินิจ และ รติพร สุดเสนาะ. (2561). การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสำหรับจัดการคลังวัสดุของร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 384–400. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
อ้างอิง: กฤตติยาภรณ์ สุขเทศ และ รติพร สุดเสนาะ. (2561). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสำหรับการสอบออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 373–383.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.