ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด  
 Miss Arunothai Inthanid
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: arunothai.kl@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 ค.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย, องค์ประกอบทางความหมายในภาษาไทย, การใช้ภาษาไทย
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก อรุโณทัย คล่องแคล่ว และวัชรีย์ อินทชิต.(2561).การพัฒนาเครื่องมือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทาการเรียนการสอน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู.วาสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 (3), 20-25.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พรทิพย์ ครามจันทึก อรุโณทัย คล่องแคล่ว และวัชรีย์ อินทะชิด.(2560). การประเมินเอกสาร ประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model. วาสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 (2), 54-62.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อรุโณทัย คล่องแคล่ว.(2556).คําอุทานภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่.วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย ปีที่3 (2), 104-119.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปภัสสร ดีธงทอง, สุปราณี สุรวดี, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยการใช้เพจเฟซบุ๊กร่วมกับเทคนิคการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3: 2564. น. 932-944.
อ้างอิง: ประภาพร อหิงสากุล, กิติยา ปราบจินดา, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เกมการแข่งขันสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3 โรงเรียนพิณพลราษฎ์ตั้งตรงจิตร 12. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3: 2564. น. 945-956.
อ้างอิง: ศิรภัสสร งิ้วราย, อรชรา จันทรังษี, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญเชิงวิเคราะห์จากบทร้อยกรองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3: 2564. น. 1047-1060.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: มณีรัตน์ ดีจอม, ดาลัด ปานโท้, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 204-216.
อ้างอิง: ศิวาพร ปะมายะยัง, พิมล วัฒนโยธิน, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 242-253.
อ้างอิง: สุภัทรชา เขียวยันต์, ชญานันท์ รักษา, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาคุณภาพการอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 266-277.
อ้างอิง: แพรพลอย เพิ่มการนำ, นุชจรินทร์ ราชสูงเนิน, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 299-310.
อ้างอิง: มณฑิรา ใจขัน, สุรินทร์ โตสำลี, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 370-382.
อ้างอิง: ศิริวรรณ บัวเผียน, กุหลาบ สุวรรณเทพ, อรุโณทัย อินทนิด และกุสุมา ยกชู. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2: 2562. น. 458-470.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.