ชื่อ-นามสกุล
 นายคม กันชูลี  
 Mr. Khom Gunchulee
ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267224
อีเมล์: khomgun@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 วท.บ. (การบริหารธุรกิจเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น, Google Certified Educator level 1,2
 
ความสนใจ
Research , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, AI (artificial intelligence)ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT , Google Bard , Microsoft Bing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2566). การพัฒนาคลังข้อมูลสรรพวิทยาท้องถิ่น: 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วย AtoM. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 5(2), 62–77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/husocjr/article/view/269138
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2566). การพัฒนานิทรรศการเสมือน เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13” (น.708-721). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. PULINET Journal, 7(1), 25-35. https://pulinet.oas.psu.ac.th/index.php/journal/article/view/403/388.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2566). การพัฒนานิทรรศการเสมือน เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2563). การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Mikrotik Api ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2562). การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: คม กันชูลี. (2559). การวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานผลการวิจัย). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Generative AI ผู้ช่วยอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: ความรู้ความสามารถและความคิดของ AI | Thinking and Literacy of Artificial Intelligence (9 ชั่วโมงการเรียนรู้)
อ้างอิง: ฝึกอบรมการใช้งานฐานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การฝึกอบรมการใช้ Turnitin สำหรับ Admin
อ้างอิง: การฝึกอบรมการใช้ Turnitin สำหรับ Instuctor และ Student
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล: ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”
อ้างอิง: การฝึกอบรมการใช้งานและเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival
อ้างอิง: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุม TK FORUM 2023 Library Possible : The Creative Solutions for Better Library Service
อ้างอิง: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
อ้างอิง: เข้าร่วมประขุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถาบันบริการสารสนเทศ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมและการจัดทำตัวชี้วัดค่านิยมองค์กร (PSRUL)
อ้างอิง: อบรม การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานแบบ Office Automation โดยใช้เครื่องมือAirtable
อ้างอิง: มาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
อ้างอิง: อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี 2566
อ้างอิง: "การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น"
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการบริหารจัดการเครือข่ายในองค์กร
อ้างอิง: Basic Cybersecurity
อ้างอิง: อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 3
อ้างอิง: โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ทักษะดิจิทัล” สำหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และบรรณารักษ์วิชาชีพ
อ้างอิง: Microsoft Word
อ้างอิง: Microsoft Excel
อ้างอิง: อบรมพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2
อ้างอิง: Microsoft Word Intermediate
อ้างอิง: เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | Digital Technology and Innovation
อ้างอิง: การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D
อ้างอิง: ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ้างอิง: สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง สู่การสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนพัฒนางาน
อ้างอิง: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงชั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อ้างอิง: เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ใจและได้งาน(OKRs)
อ้างอิง: ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การจัดการมลพิษและของเสีย”
อ้างอิง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์การประเมิน EdPEX
อ้างอิง: การสัมมนาวิชาการ นักสารสนเทศยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดดีเด่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: สัมมนา ในหัวข้อ Making the most of ACS Read & Publish with MHESI
อ้างอิง: โครงการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1
อ้างอิง: ก้าวย่างที่เปลี่ยนผ่านในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจากมาร์ก สู่ บิบเฟรมและลิงก์ท-ดาด้า
อ้างอิง: ฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการ 4 hearts for library ใส่ใจ ได้ใจ เข้าใจ และรักษาใจเพื่อพัฒนากระบวนการห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพระราชดำริ eDLTV สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลระดับชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 10 วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้านวิจัยสถาบัน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 ระดับดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator level 2
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Innovative Educator
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.