ชื่อ-นามสกุล
 นายคม กันชูลี  
 Mr. Khom Gunchulee
ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267224
อีเมล์: khomgun@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 วท.บ. (การบริหารธุรกิจเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น, mikrotik reporting traffic
 
ความสนใจ
Research
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดสำหรับแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานวิจัยด้วยโอเพนซอร์ซดรูปัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ร่วมวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพระราชดำริ eDLTV สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลระดับชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 10 วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้านวิจัยสถาบัน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 ระดับดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.