ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สุธัญญา ปานทอง  
  Dr. SUTHANYA PANTHONG
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: tyny71@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Linguistic and Applied) Central China Normal University 2560
2 M.A. (Chinese Philology) Xiamen University china 2554
3 ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน, ภาษาจีน
 
ความสนใจ
คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาจีนและภาษาไทย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: อุมาภรณ์ เจริญศรี, กาญจนา เจริญสวรรค์ และสุธัญญา ปานทอง. การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำ 离合词 (Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561.
อ้างอิง: ชลดา สีขาว, ธัญลักษณ์ ศิริวัฒน์, สุภาวดี ช่วยกล่อม และสุธัญญา ปานทอง. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 56-61.
อ้างอิง: Panthong, S., Kammathan, D., & Xiang, R. (2020). The investigation and Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students in China. The 2nd China-ASEAN International Conference 2020, & The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020. 16 – 23 April, 2020, Bangkok, Thailand. 719-725.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: ลัดดาวัลย์ เสนาลัย, กรกช นามมงคลและ สุธัญญา ปานทอง. การสำรวจการใช้ “突然”และ “忽然”ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่สี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือของไทย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อ้างอิง: ชลดา สีขาว,ธัญลักษณ์ ศิริวัฒน์,สุภาวดี ช่วยกล่อม และสุธัญญา ปานทอง. (2019). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562.
อ้างอิง: ลัดดาวัลย์ เสนาลัย, กรกช นามมงคล และสุธัญญา ปานทอง. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 : การสำรวจการใช้ “突然” และ “忽然” ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือของไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 191-197.
อ้างอิง: ชลดา สีขาว, ธัญลักษณ์ ศิริวัฒน์, สุภาวดี ช่วยกล่อม และสุธัญญา ปานทอง. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 : การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 56-61.
อ้างอิง: ชิดชนก เจ้าเจ็ด,ธนนท์ ไทยมณี,หาดแก้ว ห้องบุบผา, อวัศยา เอี่ยมสาย และสุธัญญา ปานทอง (2562). รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 357-367.
อ้างอิง: สุธัญญา ปานทอง และ ซุน จื้อฮุ่ย. (2564). คำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวต่างประเทศของเว็บไซต์ข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลาง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 482-490.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.