ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม  
 Miss Hathaithanok Puongyeam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: hathaithanok.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการดำเนินงาน, การวางแผนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดตารางการผลิต
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, วิศวกรรมอุตสาหการ, การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต, การออกแบบแบบสอบถาม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: (3) Puongyeam, H., Pongcharoen, P., and Vitayasak, S. (2013). Application of Krill Herd (KH) Algorithm for Production Scheduling in Capital Goods Industries. The International Conference on challenges in IT, Engineering and Technology (ICCIET’2014)” 17-18 June 2014, Phuket, Thailand.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: (2) หทัยธนก พวงแย้ม, เขมมิการ์ พาหวิน, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ. การจัดตารางการผลิตด้วยแนวคิดฝูงผึ้งที่มีการลำดับความสำคัญแบบสุ่ม. Proceedings การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Pongcharoen, P., Puangyeam, H., Pawinand, K., Vitayasak, S. and Khadwilard, A. Artificial Bee Colony with Random Key Technique for Production Scheduling in Capital Goods Industry. Proceedings of the International Conference on Industrial Technology and Management 2012. Phuket, Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 4
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.