ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยธนก พวงแย้ม  
 Asst. Prof. Hathaithanok Puongyeam
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: hathaithanok.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการดำเนินงาน, การวางแผนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดตารางการผลิต, Logistics and Supply Chain
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, วิศวกรรมอุตสาหการ, การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต, การออกแบบแบบสอบถาม, Logistics Management
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และ อลงกรณ์ เมืองไหว. (2566). การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซ่อปุทานการผลิตกาแฟกรณีศึกษาไร่กาแฟจงซ่าง อำเภอนครไทย จังหวัอพิษณุโลก. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 13(1), 88-103. https://ph01.tcithaijo.org/index.php/kbej/authorDashboard/submission/250743
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และหทัยธนก พวงแย้ม. (2564). การศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางจากสมุนไพรของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 15(2), 483-501.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และหทัยธนก พวงแย้ม. (2560). การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมี 2015. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10(2). 48-59.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี, มัลลิกา สีฟอง และกฤษฎา เรณุมาน. (2562). การลดเวลาการทำงานด้านการนำข้อมูลตู้สินค้าเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0”, 591-602.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เพชรายุทธ แซ่หลี, หทัยธนก พวงแย้ม, เบญญาภา เอี่ยมแจ้ง, ศุภรัตน์ สุขฉิม, สิรินนารถ สิงห์จันทร์ และสุชาดา ชาญณรงค์. (2561). การศึกษาการลดข้อผิดพลาดในการจัดลังสินค้าตามคำสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, 12-13 กรกฎาคม 2561, 208-213.
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, จันทกานต์ ทัพภูตา และวชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน กรณีศึกษา บริษัทเอ็ม.เอส.บี เอพพาเรล จำกัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4, 167-171.
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี และวชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลบึงระมาณ ตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. (2561). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561, 571-584.
อ้างอิง: หทัยธนก พวงแย้ม, เพชรายุทธ แซ่หลี และวชิระ วิจิตรพงษา. (2561). การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4" ประจำปี พ.ศ. 2561, 921-931
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: (3) Puongyeam, H., Pongcharoen, P., and Vitayasak, S. (2013). Application of Krill Herd (KH) Algorithm for Production Scheduling in Capital Goods Industries. The International Conference on challenges in IT, Engineering and Technology (ICCIET’2014)” 17-18 June 2014, Phuket, Thailand.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: (2) หทัยธนก พวงแย้ม, เขมมิการ์ พาหวิน, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ. การจัดตารางการผลิตด้วยแนวคิดฝูงผึ้งที่มีการลำดับความสำคัญแบบสุ่ม. Proceedings การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Pongcharoen, P., Puangyeam, H., Pawinand, K., Vitayasak, S. and Khadwilard, A. Artificial Bee Colony with Random Key Technique for Production Scheduling in Capital Goods Industry. Proceedings of the International Conference on Industrial Technology and Management 2012. Phuket, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรม: พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในคณะและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
อ้างอิง: โครงการอบรม เรื่อง พลิกโฉมหลักสูตรอุดมศึกษา: ทันสมัย ถูกใจผู้เรียน เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้ทุนภายนอก
อ้างอิง: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน PMU วช.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 4
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการหลัก : พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านวังตาดระยะที่ 2 (พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ) ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการหลัก โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โครการย่อย ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวนวัตวิถี
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.