ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ  
 Miss Jomkwan Rattanakit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: p.jomkwan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
2 ศศ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Counseling Psychology, จิตวิทยาการแนะแนว และการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการ
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, การพัฒนาเด็กและเยาวชน, Positive Psychology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จอมขวัญ รัตนกิจ. (2561). ผลชองกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.