ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  
 Asst. Prof. Phimol Kasemsaowaphak
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีวิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267-000ต่อ 2400,2401
อีเมล์: phimol_psru@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ม. (กฏหมายเอกชนและกฏหมายธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2553
2 น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย, กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ, Thai Law
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่เยาวชน ตั้งแต่ปี 2556-2558 โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน ตั้งแต่ปี 2556-2558
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.