ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วรลักษณ์ สุริวงษ์  
  Dr. Voraluck Suriwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: voralucksuriwong@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2564
2 วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
3 วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.เชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร, Food Engineering
 
ความสนใจ
Innovation technology, Food Engineering , Agricultural Technology (เทคโนโลยีการเกษตร)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, พิสินี เสือสืบพันธุ์, วรลักษณ์ สุริวงษ์, สกาวเดือน แก้วดำ และ พิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร. (2564). การพัฒนาตู้อบแห้งชนิดอุโมงค์แบบก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อนด้วยเทคนิคสลับทิศทางลม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 28(2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ฉบับที่ 3, 31-41.
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, พิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร และ สกาวเดือน แก้วดำ. (2564). ผลของวิธีลดความชื้นต่อคุณภาพน้ำผึ้งดอกลำไย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1420-1437.
อ้างอิง: Suriwong, V., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K., Tanongkankit, Y., Nitatwichit, C. and Thaisamak, P. (2021). Thai Creamed Honey: Enthalpy of Crystal Melting and Texture Profile under Different Storage Conditions. International Food Research Journal, 27(5), 936-944.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Suriwong, V., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. and Nitatwichit, C. (2020). Crystallisation behavior of sunflower and longan honey with glucose addition by absorbance measurement. International Food Research Journal, 27(4), 727-734.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย และ ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์. (2559). การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2), หน้า 216 - 221.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พรดรัล จุลกัลป์ กนกวรรณ พรมจีน และ วรลักษณ์ สุริวงษ์. (2563). การสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ พรดรัล จุลกัลป์ กนกวรรณ พรมจีน และ สุรินทราพร ชั่งไชย. (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหยวกบรรจุรีทอร์ตเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 61-66
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ พัชราภรณ์ อินริราย และ รัฏฐชัย สายรวมญาติ. (2560).การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักศึกษาด้วยการเสริมแรงบวก ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 392-398
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ วรลักษณ์ สุริวงษ์ พัชราภรณ์ อินริราย และ อุทัย ไทยกรรณ์. (2559). การศึกษาความเข้มรังสีอาทิตย์ และอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ สายชล สรรพรอด และ ปฏิพัทธ์ จันทร์จำรัส. (2558). การศึกษาผลของการปลูกกล้วยน้ำว้าต่อความหนาแน่นของดิน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 2558.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ วัชรี ต้อนไล่ พลากร แก่นโงน และ ชุติมา เลิศลักษมี. (2557). การหากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่มุกในน้ำเชื่อมบรรจุรีทอร์ตเพาท์. การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10.
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ และ พัชรียา พิทักษ์สุธีพงศ์. (2556). การหากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุถุงรีทอร์ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))” จัดโดย คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 และศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms ในวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ผู้จัดการและที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ NEC สาขาอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 24 กรกฏาคม 2559
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนสอดไส้ช็อคโกแลต โครงการภายใต้หน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรในโครงการบริการวิชาการเรื่อง บริการวิชาการโครงการการออกแบบระบบน้ำหยดแบบง่าย สำหรับเกษตรกร ในวันที่ 8 - 9 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 5 – 29 สิงหาคม 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปและถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน ในโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พันธกิจแม่มานิตสู่สากล (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธกิจแม่มานิต) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกแม่มานิต จ.พิษณุโล
ชื่อโครงการ: วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ในโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ชื่อผลิตภัณฑ์ กล้วยอบเนย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรในโครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการการฝึกอบรมการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ด้วยความร้อน ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาบทคัดย่อ หัวข้อเรื่อง การเตรียมแป้งกลอยเพื่อการผลิตขนมขบเคี้ยว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558” สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนื
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาบทคัดย่อ หัวข้อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มโดยใช้ระบบรีเวิร์สออสโมซีส ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558” สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2558
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.