ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวุธ เลพล  
 Asst. Prof. Wirawut Lephon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wirawut_31@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
2 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วฺิศวกรรมเครื่องกล(การผลิต), พลังงานชีวภาพ (Bio Energy) แก๊สชีวภาพ (Bio gas) เทคนิคการแปลงรูปพลังงานทดแทน, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วีรวุธ เลพล, มนตรี วงค์ศิริวิทยา, กฤษฎา อ้นอ้าย และวัชรากร ใจตรง. (2564). การเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 3(2), 1-11.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2563). การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร (แบบตั้ง). วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 13 (2), 46-52.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สรวิศ สอนสารี, เอกภูมิ บุญธรรม, เอกกฤษ แก้วเจริญ, วัชรากร ใจตรง, วีรวุธ เลพล และมนตรี วงค์ศิริวิทยา. (2562). การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา, 3 (2), 33-41.
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล, ชิษณุพงศ์ อยู่พุ่ม และ ศุภวิชญ์ ดีสม. (2562). รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณี: การสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ, 3 (1), 66-74.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2561). คุณภาพรังไหมจากการอบแห้งด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 21(3), 149-157.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล, สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2554). การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับบริเวณภูมิอากาศเขตร้อนชื้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 30(2), 135-144.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2553). การสร้างแบบจำลองเพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับบริเวณภูมิอากาศร้อนชื้น. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ณัฐวีร์ สุยะศักดิ์ และ วีรวุธ เลพล. (2549). เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำหรับสระแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก. ปริญญานิพนธ์ วศ.บ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล, วฤทธรัชต์ กัมปนาท, วัชรพงษ์ สุขประเสริฐ. (2564). เครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบถาดสำหรับอบแห้งผลผลิตของเครือข่ายโครงการป่าครอบครัว : กรณีศึกษา ป่าครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21, วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 177-186.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วิชิต เหล็กคํา, ยอดเพชร ทองขาว และ วีรวุธ เลพล. (2563). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว.
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล. (2563). การพัฒนาเตาเผาถ่านด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบและการประหยัดพลังงาน. งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 444-453.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: วีรวุธ เลพล และ สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์. แบบจำลองอังสตรอมสำหรับประมาณค่ารังสีอาทิตย์ที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการเครือค่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4. ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม,14-16 พฤษภาคม 2551. 47-52.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิชิต เหล็กคํา, ยอดเพชร ทองขาว และ วีรวุธ เลพล. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว, 12 กุมภาพันธ์ 2563.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ 5
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4: In-House Training
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การออกแบบและพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราหนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
อ้างอิง: โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "ข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558)" ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อต้มฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ “ศูนย์การเรียนรู้ บ้านวังตาด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก “ กิจกรรมชุมชน “เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง (ระยะที่ 2)” ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565- 2 เมษายน 2565 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ “ศูนย์การเรียนรู้ บ้านวังตาด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก “ กิจกรรมชุมชน “เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง (ระยะที่ 3)” ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2565- 16 มกราคม 2566 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก : กิจกรรมการสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงและการเผาถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564- 28 มีนาคม 2564 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวล เหลือทิ้ง (เศษไม้ไผ่) วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง” วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวล เหลือทิ้ง (เศษไม้ไผ่) วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการสร้างเตาเผาถ่าน” วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ 5 : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (1)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (2)
ชื่อโครงการ: โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน : การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 4 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3)
ชื่อโครงการ: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนพลายชุมพลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำถังปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และก๊าซชีวภาพจากขยะเปียก” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนพลายชุมพลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยากรบรรยายเรื่อง “การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และการทำถังดักไขมัน” วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมการสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพสำหรับหุงต้มในครัวเรือน : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมและให้คำปรึกษา วิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างเครื่องหั่นวัชพืช" วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์เครื่องจักรกล (เอกสารประกอบการสอน)
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจำปี 2565 :นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The Reviewer Certificate of UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The Reviewer Certificate of Current Journal of Applied Science and Technology
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: The Reviewer Certificate of UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.