ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิชัย นรากรณ์  
 Asst. Prof. Prasittichai Narakorn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: dr.prasittichai@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558
2 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, Statistical Process Control, Marketing Management
 
ความสนใจ
การตลาดออนไลน์, สถิติประยุกต์, Research , Structural Equation Modeling, Factor Analysis, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: คุณภาพความสัมพันธ์และแรงสนับสนุนทางสังคมในฐานะตัวแปรเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลคอมเมิร์ซกับความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง: อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ อิสระในการใช้งาน การไหลลื่น ความไว้วางใจระหว่างสมาชิก และความภักดีของลูกค้าที่ใช้เฟซบุ๊ก
อ้างอิง: ความไว้วางใจของผู้ขายและเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง
อ้างอิง: Conversation, Community, and E-Commerce as Social Commerce Model for Food and Beverage Business in Phitsanulok Province
อ้างอิง: THE INFLUENCE OF SOCIAL COMMERCE, SOCIAL SUPPORT, SATISFACTION, COMMITMENT AND TRUST TO INTENTION TO-CO-CRAETION IN BRAND AND CONTINUANCE INTENTION
อ้างอิง: การสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าด้วยเครื่องมือทางโซเชียลคอมเมิร์ซ แรงสนับสนุนทางสังคม และ ความตั้งใจร่วมสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Co-Creation in Branding with Customer: Social Commerce Constructs, Social Support, and Intention to Co-Creation in Branding)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อิทธิพลของการไหลลื่นความไว้วางใจในสมาชิก และการเผยแพร่ตัวตนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในฐานะปัจจัยที่เชื่อมโยงการปฏิสัมพันธ์และความผูกพันของผู้ใช้สู่ผลการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มและความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2561).คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 642-655
อ้างอิง: ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2561).บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 “การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”, 27 มกราคม 2560. Page: 43
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์
อ้างอิง: คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้า ในการซื้อออนไลน์
อ้างอิง: ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดออนไลน์กับความผูกพันของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ประสิทธิชััย นรากรณ์, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ, อรนุช สืบบุญ และ ศศินิภา ศรีกลัยานิวาท. (2560). คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้า ในการซื้อออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 2017 , 642-655.
อ้างอิง: Narakorn, P. & Seesupan, T., (2019). The Role of Attitude towards Internet of Things (IoT) in Relation to Technology Acceptance Model in Thailand (February 2019).
อ้างอิง: Narakorn, P. & Seesupan, T., (2019). The Role of Attitude towards Internet of Things (IoT) in Relation to Technology Acceptance Model in Thailand (February 2019).at Singapore.
อ้างอิง: สุกัญญา จันทะเสน, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ และประสิทธิชัย นรากรณ์. (2563). องค์ประกอบความสำเร็จของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563., หน้า 311-326.
อ้างอิง: ธัญบูลย์ เพชรช่วย, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ และประสิทธิชัย นรากรณ์. (2563). ส่วนประสมของการตลาดบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่พักให้เช่าของนักศึกษามหาิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563., หน้า 143-151.
อ้างอิง: Puntoม,T. Muthuraman,S. Seesupan,T. Narakorn,P. (2021). Business Model Canvas Effecting to the Successful in Performance of Software Vendors Business in Thailand. The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021, 1(1), 206-214.
อ้างอิง: มาทิชา เศวตภาธรย์, ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ และประสิทธิชัย นรากรณ์. (2564). ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาการจัดการวิจัยระดับชาติ 2021. : 1324-1338.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2560 เรื่อง "แบบจำลองโซเชียลคอมเมิร์สกลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนสังคมออนไลน์ในบริบทของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพิษณุโลก"
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อิทธิพลของความไว้วางใจในชุมชนเสมือนจริงที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อของผู้ซื้อออนไลน์ กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "นวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืน"
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น อ. บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
อ้างอิง: โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหายากจนให้กับเกษตรกรตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่วิถีชุมชนพอเพียง
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยขั้นสูงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ AMOS
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ต้นแบบสมการโครงสร้างและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม PLS
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการโครงสร้าง" วันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร "เทคนิคและกระบวนการทำวิจัย" วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร "เริ่มต้นอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์" วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร "การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS" วันที่ 17-18 กันยายน 2559 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: บทความระดับดีเด่น เรื่อง บุพปัจจัยและบทบาทด้านเพศในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนของความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์ ในการประชุมวิทยาการจัดการวิชาการ 2017 โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ.หอประชุมใหญ่ มหา
ชื่อรางวัล: รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ระดับดีมาก เรื่อง "คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้าในการซื้อออนไลน์" ในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 วันที่
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.