ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. นิคม นาคอ้าย  
  Assoc. Prof. Dr. Nikom NakAi
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: kom_jan@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
2 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
3 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
Innovation technology, ภาษาอังกฤษ, Cultural Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2561). การพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของ โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 6 ฉบับที 3 : กันยายน – พฤศจิกายน. หน้า 71 – 81.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2560). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิล ฟูลแลน กับการปรับสู่ภาวะ ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (e-Educational Leadership). รวมบทความการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ธันวาคม 2560, หน้า 148-163.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2559) การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสาระคาม ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. หน้า 65-80.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (พฤศจิกายน 2556) ประเพณีพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก .บทสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . หน้า 172 - 177
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nak Ai, N / ( 2012, March Volume 2) A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy For Basic Education Principals. International Journal of Social science. pp 232-242.
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2555).การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555. Page: 1-12
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2554).การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศกึษา มศว, ปีที่ 8 ฉบับที่ 14, 2554. Page: 1- 3
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: สำเริง บุญเรืองรัตน์. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์.; นิคม นาคอ้าย. (2550). การค้นหารูปแบบของผลลัพธ์ทาง การศึกษาของนักเรียนที่มีตัวแปรน้อยที่สุดและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติในโรงเรียน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มิ.ย.-ต.ค. 2550), หน้า 7-13
อ้างอิง: ธำรง เปรมปรีดิ์. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์.; นิคม นาคอ้าย. (2550). การพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กรณีการศึกษาการปลูกพืชสวนครัวในกระถางบนอาคารสูง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มิ.ย.-ต.ค. 2550), หน้า 14-20
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2550). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม แนวคิดในโลกตะวันตก. วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 4, ฉบับที่ 8 (มิ.ย.-ก.ย. 2550), หน้า 62-70
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2549, สิงหาคม). ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leadership): ผู้นำการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล. วิทยาจารย์ . 105 (10) : 18 – 23.
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2549, มิถุนายน - ตุลาคม). องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย ที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 18 (1) : 10 – 24.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2547). Balanced Score card แนวคิดจากการประเมินสัมฤทธิผลขององค์กรสู่ระบบ การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 3, ฉบับที่ 7 (ม.ค.-มิ.ย. 2547), หน้า 20-23
ปี พ.ศ. 2540 (1997)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2540, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ : การ ประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม.วิธีวิทยาการวิจัย . 10(1) : 38-66.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Nikom Nak Ai (2014, pp 139 - 142) The Performance Assessment of Faculty of Education Phibulsongkram Rajabhat University according to the Balanced Scorecard Perspectives. 6thInternational Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference,17-19 December, 2014, Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nikom Nak Ai ( 2012, 28 - 29 September ). A Second Order Confirmatory Factor Analysis of Composite Indicators of Sufficiency Economy Integration of Knowledge Management for Basic Education Principals. Proceedings of 2012 2nd International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Phnom Penh, Cambodia. pp 54-58
อ้างอิง: Nak Ai, N. (2012). A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy For Basic Education Principals. International Journal of Social science, March Volume 2 pp 232-242.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อโครงการ: การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตนวัตกรรมการสอนโดยใช้ PBL USING ICT สำหรับครูโรงเรียน ขนาดเล็กเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ : พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: นิคม นาคอ้าย . (2560) การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เอกสารคำสอน.
ชื่อหนังสือ: นิคม นาคอ้าย . (2560). ภาวะผู้นำ : แนวคิดทฤษฎี สู่การบริหารการศึกษา พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ตำรา
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ: นิคม นาคอ้าย . (2555) . การบริหารและประเมินโครงการ. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม .เอกสารประกอบการสอน.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์ ประเภท ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.