ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. นิคม นาคอ้าย  
  Assoc. Prof. Dr. Nikom NakAi
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะครุศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: kom_jan@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
2 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
3 ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
Innovation technology, ภาษาอังกฤษ, Cultural Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2561). การพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของ โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัย มข. ปีที่ 6 ฉบับที 3 : กันยายน – พฤศจิกายน. หน้า 71 – 81.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2560). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิล ฟูลแลน กับการปรับสู่ภาวะ ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (e-Educational Leadership). รวมบทความการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Education for Sustainable Development). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ธันวาคม 2560, หน้า 148-163.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2559) การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสาระคาม ปีที่ 7 ฉบับ ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. หน้า 65-80.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (พฤศจิกายน 2556) ประเพณีพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับการตอบสนองชุมชน วัด และกระบวนการผลิต : บทสรุปจากประเด็นสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก .บทสังเคราะห์งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย . หน้า 172 - 177
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nak Ai, N / ( 2012, March Volume 2) A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy For Basic Education Principals. International Journal of Social science. pp 232-242.
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2555).การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555. Page: 1-12
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย (2554).การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศกึษา มศว, ปีที่ 8 ฉบับที่ 14, 2554. Page: 1- 3
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: สำเริง บุญเรืองรัตน์. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์.; นิคม นาคอ้าย. (2550). การค้นหารูปแบบของผลลัพธ์ทาง การศึกษาของนักเรียนที่มีตัวแปรน้อยที่สุดและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติในโรงเรียน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มิ.ย.-ต.ค. 2550), หน้า 7-13
อ้างอิง: ธำรง เปรมปรีดิ์. สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์.; นิคม นาคอ้าย. (2550). การพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กรณีการศึกษาการปลูกพืชสวนครัวในกระถางบนอาคารสูง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มิ.ย.-ต.ค. 2550), หน้า 14-20
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2550). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม แนวคิดในโลกตะวันตก. วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 4, ฉบับที่ 8 (มิ.ย.-ก.ย. 2550), หน้า 62-70
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2549, สิงหาคม). ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leadership): ผู้นำการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล. วิทยาจารย์ . 105 (10) : 18 – 23.
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2549, มิถุนายน - ตุลาคม). องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย ที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ . 18 (1) : 10 – 24.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย. (2547). Balanced Score card แนวคิดจากการประเมินสัมฤทธิผลขององค์กรสู่ระบบ การศึกษา. วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 3, ฉบับที่ 7 (ม.ค.-มิ.ย. 2547), หน้า 20-23
ปี พ.ศ. 2540 (1997)
อ้างอิง: นิคม นาคอ้าย .(2540, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนาเทคนิควิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ : การ ประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็ม.วิธีวิทยาการวิจัย . 10(1) : 38-66.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Nikom Nak Ai (2014, pp 139 - 142) The Performance Assessment of Faculty of Education Phibulsongkram Rajabhat University according to the Balanced Scorecard Perspectives. 6thInternational Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference,17-19 December, 2014, Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Nikom Nak Ai ( 2012, 28 - 29 September ). A Second Order Confirmatory Factor Analysis of Composite Indicators of Sufficiency Economy Integration of Knowledge Management for Basic Education Principals. Proceedings of 2012 2nd International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Phnom Penh, Cambodia. pp 54-58
อ้างอิง: Nak Ai, N. (2012). A Development of Knowledge Database Management System of Sufficiency Economy For Basic Education Principals. International Journal of Social science, March Volume 2 pp 232-242.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ชณาศิริ จันทร์น้ำด้วน และนิคม นาคอ้าย (2563). การศึกษาความเป็นจริงและความคาดหวังของการดำเนินงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกัดสพป.พิษณุโลกเขต 3, การประชุมทางวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. กุมภาพันธ์ 2563
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: "การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา" และ "การเขียนคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชั่วโมงทฤษฎีและชั่วโมงปฏิบัติ
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพ ด้วย Canva "ไม่มีพื้นฐานก็สร้างงานแบบโปรได้ไม่ยาก"
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course
อ้างอิง: การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายด้านการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และตชด. ภายใต้โครงการหลัก โครงการที่ 6 : การยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
อ้างอิง: Structural Equation Model Exploratory and Confirmatory Factor Analysis Hierarchical Linear Model
อ้างอิง: ประชุมสัมมนาวิชาการบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: เรียนรายวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบmางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: BOTNOI PLATE FORM พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยดิจิทัล กับวันเทคโนโนโลยีของไทย
อ้างอิง: การอบรมเสริมทักษะการวิเคราะห์ Test Blue print 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัย สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
อ้างอิง: OKRs การเตรียมความพร้อมสู่การบริหารสถานศึกษา ยุคดิจิทัล
อ้างอิง: ไขโจทย์วิจัย โดยใช้ Mixed Method และการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ G Power
อ้างอิง: การใช้งานของ Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning
อ้างอิง: การอบรม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การเสริมทักษะการวิเคราะห์ผังการสร้างข้อสอบ Test Blue print และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมแบบเข้ม ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (Professional Experience in English) มสธ.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ด้วย Google form
อ้างอิง: การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC ของ สสวท.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ : การยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานโยบายด้านการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และตชด. : การยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการ การส่งเสริมสัมฤทธิผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตนวัตกรรมการสอนโดยใช้ PBL USING ICT สำหรับครูโรงเรียน ขนาดเล็กเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: การบรรยาย Structural Equation Model Exploratory and Confirmatory Factor Analysis Hierarchical Linear Model มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อโครงการ: การบรรยาย ทักษะของผู้บริหารมืออาชีพยุคใหม่ ด้านการวิจัย และประเมินโครงการ (Skill for new professional administrator in Research and Project Evaluation) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: ประสบการณ์การพัฒนาวิชาชีพ สู่การพัฒนาครูต้นแบบ (Smart Teacher) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: พิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาในพื้นที่สูง ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: การบรรยาย การพัฒนาวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: การบรรยาย การเขียนบทความวิชาการและ การเขียนบทความการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อโครงการ: การบรรยาย ทรรศนะบางประการ ในการทำวิจัยทางการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อโครงการ: การบรรยาย ประสบการณ์งานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: การบรรยาย จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร การจัดการความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: การบรรยาย มโนทัศน์ด้านการวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ : พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
นิคม นาคอ้าย . (2560) การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เอกสารคำสอน.
ชื่อหนังสือ:
นิคม นาคอ้าย . (2560). ภาวะผู้นำ : แนวคิดทฤษฎี สู่การบริหารการศึกษา พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ตำรา
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อหนังสือ:
นิคม นาคอ้าย . (2555) . การบริหารและประเมินโครงการ. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม .เอกสารประกอบการสอน.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อรางวัล: นักบริหารการศีกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2566 จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อรางวัล: ผู้มีผลงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่น สาขา สังคมศาสตร์ ประเภท ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 Level1
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.