ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วารีรัตน์ สีแดง  
  Dr. Warirat Seedang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: klomjang@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
3 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
English, Linguistics, Translation (English into Thai & Thai into English)
 
ความสนใจ
Linguistics, English
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วารีรัตน์ สีแดง. (25ุ64). การแปลชื่ออาหารและเครื่องดื่มจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Seedang, W. & Dhanesschaiyakupta, U. (2012). An analysis of the answers to English negative yes/no questions of the first-year undergraduate students at Burapha University. (Master’s thesis). Chonburi: Burapha University
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ชลดา ตังสุวรรณ, ปาลิตา ทิมา, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation strategies of movie titles from English to Thai). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณิลาวัลย์ นาวิมาร, ปัณณพร แก้วสวย, กานต์สินี แก้วมะณีย์, วารีรัตน์ สีแดง, และพัทชา บุญยะรัตน์. (2565). การศึกษากลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากซีรีส์ใน NETFLIX (A STUDY OF STRATEGIES FOR TRANSLATING ENGLISH IDIOMS INTO THAI FROM SERIES ON NETFLIX). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ชนมาศ บุญประสิทธิ์, วสิกานต์ กันอ่อง, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ใช้ในเพลงภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมของ Lauv. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ชลดา ตังสุวรรณ, ปาลิตา ทิมา, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation strategies of movie titles from English to Thai). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณิลาวัลย์ นาวิมาร, ปัณณพร แก้วสวย, กานต์สินี แก้วมะณีย์, วารีรัตน์ สีแดง, และพัทชา บุญยะรัตน์. (2565). การศึกษากลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากซีรีส์ใน NETFLIX (A STUDY OF STRATEGIES FOR TRANSLATING ENGLISH IDIOMS INTO THAI FROM SERIES ON NETFLIX). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ชนมาศ บุญประสิทธิ์, วสิกานต์ กันอ่อง, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ใช้ในเพลงภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมของ Lauv. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ชลดา ตังสุวรรณ, ปาลิตา ทิมา, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation strategies of movie titles from English to Thai). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ชนมาศ บุญประสิทธิ์, วสิกานต์ กันอ่อง, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์ที่ใช้ในเพลงภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมของ Lauv (AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE USED IN LAUVS POPULAR ENGLISH SONGS). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ชลดา ตังสุวรรณ, ปาลิตา ทิมา, และวารีรัตน์ สีแดง. (2565). กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation strategies of movie titles from English to Thai). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณิลาวัลย์ นาวิมาร, ปัณณพร แก้วสวย, กานต์สินี แก้วมะณีย์, วารีรัตน์ สีแดง, และพัทชา บุญยะรัตน์. (2565). การศึกษากลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากซีรีส์ใน NETFLIX (A STUDY OF STRATEGIES FOR TRANSLATING ENGLISH IDIOMS INTO THAI FROM SERIES ON NETFLIX). การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.