ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์  
 Miss kanjana sukpitag
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055 267074
อีเมล์: kanna6373@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
2 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Deaf Education and Hearing Impairment Education, Thai Sign Language: ภาษามือไทย
 
ความสนใจ
Assistive Technology, เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมการยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รูปแบบออนไซต์ (Onsite) (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพครู" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านทาง Zoom) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง "การเขียนบทความนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม" (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ในรูปแบบออนไซต์ (On-site) จัดโดย กองบริหารการบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ข้าร่วมโครงการ สร้างความรู้ความเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไซต์ (On-site) ณ ห้องประชุมสโลป 5209 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาพิเศษ" ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2566
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตร OBE "ครุศาสตร์ศึกษา"
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาตนเองข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
อ้างอิง: การอบรมและสอบวัดสมรรถนะดิจทัล IC3 ณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล PSRU (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: An "International seminar on Early Childhood Education topics in Toyama 2023"University of Toyama, Japan.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "มุมมองเชิงนโยบายในการผลิตครูเพื่อรองรับสถานการณ์ในความปกติครั้งใหม่ (The Next Narmal)" เนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International and National Teacher Education Conference : INTEC 2022) หัวข้อ “Teacher Education in The Next Normal” วันที่ 10 เมษายน 2565 จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ INTEC 2022 และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เตรียมพร้อมครูสู่ Performance Agreement : PA ประเมินอย่างไรให้ตรงประเด็น และแนวโน้มการผลิตบัณฑิตครูในยุค Next Normal ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 จัดโดย งานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การใช้งาน BOTNOI PLATFORM มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ วันเทคโนโลยีของไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Online) (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) วันที่ 19 ตุลาคม 2565 จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) รูปแบบออนไลน์ (Zoom) (ระยะเวลา 4 ชั่วโมง) จัดวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ออกคำสั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
อ้างอิง: คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกคำสั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
อ้างอิง: ได้เข้าโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม "การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง" ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting และ รูปแบบ Onsite ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.