ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤช ศรีละออ  
  Asst. Prof. Dr. Chakkrit Sreela-or
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: chakkrit@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
2 วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
3 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการของเสีย, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล
 
ความสนใจ
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการของเสีย/ใช้ประโยชน์สำหรับการดูดซับ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ.(2560).OPTIMUM CONDITIONS OF USING URINE ON FRESH WEIGHT OF CHINESE KALE. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Vol 18 No 1, 2017. Page: 169-177
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ (2559).Methane production from acidic effluent discharged after the hydrogen fermentation of sugarcane juice using batch fermentation and UASB reactor. Renewable Energy, Volume 86, February 2016. Page: 1224-1231
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: จักรกฤช ศรีละออ (2558).Methane production from acidic effluent obtained from hydrogen fermentation process of food waste using continuous stirred tank reactor. Chiang Mai Journal of Science, 2015, 42(3). Page: 578-587
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Reungsang, A. and Sreela-or (2556).Bio-Hadrogen production from pineapply waste extract by anaerobic mixed cultures. ENERGIES, 2556. Page: 2175-2190
อ้างอิง: Reungsang, A., Sreela-or, C and Plangklang,P. (2556).Non-sterile biio-hydrogen fermentation from food waste in a continuous stirred tank reactor. International Journal of Hydrogen Energy, 2556. Page: 15630-15637
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.