ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ  
 Miss Nipha Chuentongmon
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ
สังกัดหน่วยงาน: กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nipha_tone@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(แขนงการบัญชี)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.