ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวมาลัย ใจงาม  
 Miss malai jaingam
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267038
อีเมล์: jekmalai@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, การพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ทักษะการบริการ
 
ความสนใจ
การตลาดออนไลน์, การทำกระเป๋า Handmade, วิธีการทำขนมหวาน และเบเกอรี่
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศิริวิมล ใจงาม (2560).การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560, 6(2). Page: 95-105
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
อ้างอิง: 1.รับฟังนโยบายยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาจุดทิ้งขยะ /วันที่ 17 ก.ค.2566 ห้อง ท.209 เวลา 08.30- 12.000 น.
อ้างอิง: 2. ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ประจำปี 2566 // วันที่ 27 มิ.ย.2566
อ้างอิง: 3.เข้าร่วม“โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์และทำงานอย่างมีความสุข”// วันที่ 11 - 12 ก.ค.2566
อ้างอิง: 4.เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน //วันที่ 21 ก.ค.2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง COMPUTER LAB 1025 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อ้างอิง: 5. ประชุมเพื่อหารือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) //วันที่ 18 ส.ค.2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: 1.โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: 2.อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบบริการอเล็กทรอนิกส์ เพื่องานบริหารประชาชนเพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติการแฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
อ้างอิง: 3. โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง: 4. กิจกรรมเส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: 5. โครงการสร้างสุขในองค์กร การปรับท่าทางการทำงานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสำหรับบุคลากรสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: 6. อบรมการใช้งานระบบ E-Sign PSRU การลงทะเบียนใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างลายเซ็นสำหรับลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 โดย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.