ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนทยา สาลี  
  Asst. Prof. Dr. Sonthaya Salee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sonthayasalee@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2563
2 ศศ.ม. (บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
3 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
ความสนใจ
บริการอ้างอิงและสารสนเทศ, การส่งเสริมการอ่าน , การศึกษาผู้ใช้บริการ, ธุรกิจสารสนเทศ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่สู่น้อง
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่สู่น้อง
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการห้องสมุดเคลื่อนที่จากพี่สู่น้อง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: บริการอ้างอิง
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีเด่น ปี พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.