ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทาน บุญเมือง  
  Asst. Prof. Dr. Uthan Boonmueng
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0951275342
อีเมล์: uthan.b@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
2 ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
3 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2554
4 ศศ.บ. (ดนตรีไทย) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา/ดนตรีศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์ , ดนตรีปฏิบัติ : ดนตรีไทย - ดนตรีสากล / ดนตรีพื้นบ้าน - ป้าดก๊องล้านนา มังคละเหนือตอนล่าง
 
ความสนใจ
ดนตรี
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: มังคละจังหวัดสุโขทัย : การประสมวงดนตรี และพิธีกรรมความเชื่อ วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: มังคละพิษณุโลก : การประสมวง พิธีกรรม และความเชื่อ MANGKALA PHITSANULOK : ORCHESTATIONMIXING RITUALS AND BELIEFS Vol. 11 No. 3 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2562
อ้างอิง: ป้าดก๊องล้านนา : บริบท และสังคีตลักษณ์ Vol. 6 No. 1 (2019): January-June 2019
อ้างอิง: การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2562 - พฤศจิกายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ้างอิง: การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเรื่อง วงดนตรีมังคละ.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง.Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University Volume 13 No.1 January-June 2019
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ป้าดก๊องล้านนา : การสืบทอด และการประสมวง PAD GONG LANNA : INHERITANCE and ORCHESTATION MIX Vol. 10 No. s (2018): ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบ” ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 เรื่องป้าดก๊องลำปาง : สถานะบทบาทและการสืบทอด Pad-Gong-Lampang : operation status and inheritance.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: อุทาน บุญเมือง, (2561). แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมสําหรับเด็กด้อยโอกาส ทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.
อ้างอิง: อุทาน บุญเมือง, (2561). แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบล โป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่น Canva เพื่องานประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: รับฟังและพิจารณาเลือกธนาคารที่จะบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มรพส. "โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วยHappy Money"
อ้างอิง: อบรมการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: การอบรมการยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ (OBE) ณ อ.เชียงคาน จ.เลย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ บทความวิจัย
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ “สืบสานประเพณีการไหว้ครูดนตรี” พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ :โครงการบริการวิชาการ “ประเพณีการไหว้ครูดนตรี” ประจำปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: กำหนดการ “โครงการ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม เครือข่ายดนตรีสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ระนาดเอกตามเกณฑ์มาตฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 1-6
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.