ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา  
 Asst. Prof. ATTAPHOL PUMILA
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: atpa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์, BE-algebras
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Uraiwan Jittburus, Pongpun Julatha, Attaphol Pumila, Napaporn Chunsee, Aiyared Iampan, Rukchart Prasertpong, New Generalizations of sup-Hesitant Fuzzy Ideals of Semigroups, Int. J. Anal. Appl., 20 (2022), 58.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pumila, A, Phattanachot, N and Onmo, S.(2018) On generalized upper sets and generalized terminal sections in pseudo BE-algebras. Burapha Science Journal, 23 (3), 1219-1233.
อ้างอิง: วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ ฐิติกานต์ หน่อใหม่ อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และอรรถพล ภูมิลา. (2561). การเป็นคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วงที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นบางจุดบนแกน Y ทางบวก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2):26-34.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pumila, A, Niamnuam, K, Khamtum, R and Boonard, S.(2017) On generalized upper sets and generalized terminal sections in BE-algebras. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 36 (6), 678-684.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อรรถพล ภูมิลา,ณัฐสุดา ไตรยงค์, วิชุตา ศรีละโพธิ์, สิริลักษณุ์ ทองเกตุ และนิวัฒน์ สุขรัง. ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
อ้างอิง: อรรถพล ภูมิลา, จินตนา กอกอง, ภัทราวรรณ วรรณะ และ ศิรินญา บุญคง. ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Promtrud, A , Pumila, A and Julatha, P.(2018). งานประชุม วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Pumila, A and Julia, P.(2023). On absorb BE-algebras. 14th Science Research Conference,
อ้างอิง: Pumila, A and Julata, P.(2023). On absorb BE-algebras. 14th Science Research Conference, University of Phayao.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Promtrud, A , Pumila, A and Julatha, P.(2018). งานประชุม วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: Promtrud, A , Pumila, A and Julatha, P.(2018). งานประชุม วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE(Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 3
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching
อ้างอิง: การอบรมและสอบวัดสมรรถนะ ICT ตามมาตรฐาน IC3
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 2
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์โดยเทคนิคการสอนแบบ Active learning สำหรับนักเรียน EIS
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองของนักเรียนและประชาชนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 65
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านพลายชุมพลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โรงเรียนสวรรอนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อนด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ: ค่ายพัฒนาทักษะและทัศนคติคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายกลุ่มความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองกรค์บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ออกแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตคิดพอเพียง(ค่ายคณิตศาสตร์) โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: พีชคณิตนามธรรม 1
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.