ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา  
 Asst. Prof. ATTAPHOL PUMILA
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: atpa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์, BE-algebras
 
ความสนใจ
Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Pumila, A, Phattanachot, N and Onmo, S.(2018) On generalized upper sets and generalized terminal sections in pseudo BE-algebras. Burapha Science Journal, 23 (3), 1219-1233.
อ้างอิง: วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ ฐิติกานต์ หน่อใหม่ อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และอรรถพล ภูมิลา. (2561). การเป็นคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วงที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นบางจุดบนแกน Y ทางบวก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2):26-34.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Pumila, A, Niamnuam, K, Khamtum, R and Boonard, S.(2017) On generalized upper sets and generalized terminal sections in BE-algebras. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 36 (6), 678-684.
อ้างอิง: อรรถพล ภูมิลา (2560).เซตบนวางนัยทั่วไปและส่วนขั้ววางนัยทั่วไปในพีชคณิต-BE. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2 May 2017. Page: 678-684
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Promtrud, A , Pumila, A and Julatha, P.(2018). งานประชุม วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: ค่ายจุดประกายโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ โรงเรียนสวรรอนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อนด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ: ค่ายพัฒนาทักษะและทัศนคติคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จังหวัดพิจิตร
ชื่อโครงการ: โครงการค่ายกลุ่มความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดองกรค์บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: ออกแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: ค่ายคณิตคิดพอเพียง(ค่ายคณิตศาสตร์) โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ: พีชคณิตนามธรรม 1
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.