ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร  
 Asst. Prof. Supsi Suwankesorn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103 ต่อ 219
อีเมล์: supsi@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก, แบบจำลอง Conjoint Analysis, เศรษฐมิติ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, สถิติขั้นสูง, การประเมินโครงการ, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Feasibility Study), แบบจำลอง VAR, แบบจำลอง ECM, GARCH modeling, แบบจำลอง ARIMA, แบบจำลอง ARIMAX, แบบจำลอง Path Analysis, แบบจำลอง SEM
 
ความสนใจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐมิติ แบบจำลองการพยากรณ์ แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาค, สถิติประยุกต์, การประยุกต์ใช้ QR Code, นวัตกรรม , การประยุกต์ใช้ Rfid เชิงธุรกิจ, IOT
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 19(1): 36-45. (TCI 1)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร, 46 (พิเศษ): 708-712. (TCI 1)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รมยสาร, 16(tci 1): 267-284.
อ้างอิง: พรมาศ สาระเวก อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิโดยวิธีวิเคราะห์เส้นกรอบล้อมข้อมูล. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 43(2): 109-118. (TCI 1)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสม สำหรับการจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารปาริชาต, 30(3): 96-107. (TCI 1)
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทํา: กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารปาริชาต, 30(3): 74-85. (TCI 1)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแนวทางดำเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป. วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี, 12(5): 115-124. (TCI 1)
อ้างอิง: ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล ศุภศิว์ สุวรรณเกษร วิจิตรา จำลองราษฎร์ และปรีชาพล บุญส่ง. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจด้วยเทคนิควิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มรพส. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 10(TCI 2)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และ ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ. (2553). การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA). วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 12(3): 234-344. (TCI 2)
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทำ: กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารปาริชาติ (ฉบับพิเศษ 2560), 72-83.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสม สำหรับการจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารปาริชาติ (ฉบับพิเศษ 2560), 94-105
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และภานุมาศ อินทร์ทิพย์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 1), 708-712.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และปนัดดา อ่ำใจ. (2018). บทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (น.388-403). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2018). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอรรถประโยชน์ ทางเลือก และการตัดสินใจ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (น.293-306). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร, 46 : 708-712
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รมยสาร, 16: 267-284.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences, 19(1): 36-45.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 . สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ้างอิง: ปทุมรัตน์ สนสุด, ณัฐกิตติ์ กริตสารนันท์, สุธิพงษ์ โตฉิม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีน่า
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำ:กรณีศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ้างอิง: ยศภัทร เทศทัน, อิทธิกร ระวังภัย, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโทัย (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: อรรถกร ทองสิงห์, อัครินทร์ โพธิ์ทอง, ฐิติกานต์ ศรีสำอาง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: จักรพันธ์ รู้สมัย, เมธานี แก้วแดง, ฐิติพร เกษรพรม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า และความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสำโรง จ.สุโขทัย (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: อทิตยา แสนแก้ว, เบญจวรรณ สุโท, พีระพงษ์ อรัญญิก, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: กษิติ เหลืองสกุลพงษ์, อรพินท์ ทวี, ศศิธร ห่อทอง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: ธัญลักษณ์ จันทร์มาก, กชนิภา โฮกขาวนา, อภิชัย สุขเกษม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาวิธีป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: ภาคภูมิ สิงห์แก้ว, ณัฐพล บุญมี, ทศพล ศรีพุฒ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: เทพพิทักษ์ อิ่มชม, วุฒิภัทร ฟองจางวาง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7. ปทุมธานี : อิมแพ็ค อารีนา
อ้างอิง: กาญจนา รอดเมือง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดสุโขทัย (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: สิริพร นาคบุรี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบของสังคมออนไลน์ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). โรคติดต่อจากสุนัขจรจัดในชุมชนอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: เจษฎากร แสงอรุณ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล กรณีศึกษาเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก(หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ชลิตา บุศบัน, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในครอบครัว หมู่ที่ 3 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ณัฐญาภรณ์ เอมพิณ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก(หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินของเกษตรกร หมู่ที่ี 3 บ้านใหม่เจริญธรรม ตำลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ทรัพย์ทวี ป้องป้อม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานของประชาชน หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ทัตติยา ยิ้มน่วม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ศักยภาพผู้นำชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: นริศรา วิหารพรหม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความต้องการพัฒนาฉลากสินค้าน้ำตาลสด (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ปวีณา ปรุงเปี่ยม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ภานุมาศ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: ระพีพรรณ เริงหิรัญ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ผลกระทบจากการใช้ถนน : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังกระดาษเงิน หมู่ 2 คุ้มเหนือ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: สุภารัตน์ จุ้ยพลับ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความต้องการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ้างอิง: อมรรัตน์ สมศรีษะ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาการตัดสินใจศึกาาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาคม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (หนังสือรวมบทคัดย่อ). การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ปรีชาพล บุญสํง และ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด(QR Code) เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบระบุตัวตนสำหรับจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนตร์:กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม .หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC IV) . บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2559). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก(5 จังหวัด) โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference : RUNIRAC IV). บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแนวทางดำเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป . หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุม SPUC National Conference(Research and Creative Solutions for National Economic and Social Development in the 21st Century). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุม SPUC National Conference(Research and Creative Solutions for National Economic and Social Development in the 21st Century). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย (The Effects of Government, Private and Foreign Direct Investment on the Exchange rate in Thailand). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558. ชลบรี : มหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Effect of Factors on Alcohol Consumption of the Students in Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The National Academic Research Conference 5th). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยนครราชสีมา.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อระดับเงินเฟ้อในประเทศไทยด้วยวิธีของเกรนเจอร์. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณเงินที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2558). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค2 ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) (The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย (The Effects of Government, Private and Foreign Direct Investment on the Inflation in Thailand. ). หนังสือรวมทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24. สงขลา : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร,พิณรัตน์ นุชโพธิ์, เอกรงค์ ปั้นพงษ์, และณภัทร วุฒธะพันธ์ . (2557). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (The Multiple Logistic Regression Analysis of the Private Factors Affecting Academic Achievement of the Students of Management Science Faculty of Pibulsongkram Rajabhat University). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ด้วยแบบจำลองเวคเตอร์ออโต้รีเกรสชั่น (The Analysis of Relationship of Private Investment, Government Investment and Foreign Direct Investment by Using Vector Auto regression Model). หนังสือรวมทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (The needs of students for participation in activities of Faculty of Management Science students, Pibulsongkram Rajabhat University). หนังสือรวมทคัดย่อการประชุมวิชาการมอบ.วิจัย ครั้งที่ 8. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ้างอิง: รัชนี สุวรรณเกษร และ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). สมรรถนะ และความต้องการพัฒนาตนเองของครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Competency and self-developed requirement for joining the ASEAN Economic Community (AEC) of Kindergarten teachers of the Schools under Rayong Provincial Administration Organization). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (The Economic Valuation of the Activities of Faculty of Management Science students, Pibulsongkram Rajabhat University). หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแนวทางการสอนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Using Conjoint Analysis to Guidelines of Teaching and Learning of Quantitative Analysis). หนังสือรวมบทคัดย่อการสัมนาทางวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. เชียงใหม่ : โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร: การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (Factors Analysis of Competency of Kindergarten for joining the ASEAN Economic Community (AEC) : A Cased study of the Schools under Rayong Provincial administration Organization). หนังสือรวมบทคัดย่อการสัมนาทางวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3. เชียงใหม่ : โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: ศุภศิว์สุวรรณเกษร. (2557). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (A Study on Efficiency of Factor Utilization of the Home & Office Products Sector in the Stock Exchange of Thailand by Using Data Envelopment Analysis Technique). หนังสือรวมบทคัดย่อ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557.กรุงเทพมหานคร : มหาวิยาลับราชภัฏธนบุรี
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Factor Analysis of Marketing mix Factors Affecting the Satisfaction of the Customers Towards Services of Convenient Store in Pibulsongkram Rajabhat University). หนังสือรวมบทคัดย่อ มศว วิจัย ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การศึกษาเพื่อจัดกลุ่มประเทศในอาเซียนตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3. อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิชาการ ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร : การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม, การประชุมวิชาการระดับชาติความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ ASEAN คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การวิเคราะห์การได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิก. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). ารทดสอบการเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการใช้จ่ายภาครัฐกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ.หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้ที่ 4. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศในอาเซียน ด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นตรง. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ม.ศรีปทุม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน .หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3. อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การสร้าแบบจำลองการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มประเทศในอาเซียน. หนังสือรวมบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 9. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาทและเงินสกุลอาเซียน. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3. อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคใต้ (14 จังหวัด) โดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. อุปสงค์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มส่วนประกอบอิเล็กทรินิกส์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2556). การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเพ้อกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (2556).การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปยังตลาดอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิก. การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานเรียนรู้, 2556. Page: 92
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร (2556).อุปสงค์การนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, 2556. Page: 132-133
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: กายจนา รอดเมือง, กนกวรรณ แตงกวา, วุฒิพงศ์ จุมพรหม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร, (2560). การศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 44.
อ้างอิง: ชฎากรณ์ ผสมบุญ, เตือนจิตร วัฒนะพงศ์, ณัฐวลัญณ์ กอกเชียงแสน, สิริพร นาคบุรี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร, (2560). การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของสังคมออนไลน์ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.พุุทธชินราชพิทยา. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 61.
อ้างอิง: กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม, ศักดิ์ดา นิลคง, กฤษฎา แก้วภู่, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). โรคติดต่อจากสุนัชจรจัดในชุมชนอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 80.
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์, พิทักษ์ เปี่่ยมบุญ, ภัสทราวดี สมศักดิ์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 89.
อ้างอิง: สิริรักษ์ ทองงามดี, อารีรัตน์ แซ่เฮง, ทรัพย์ทวี ป้องป้อม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานของประชาชนในชุมชน ม.14 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 90.
อ้างอิง: ทัตติยา ยิ้มน่วม, ศิรินภา แสวงทอง, ชัยวัฒน์ มณีวงศ์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ศักยภาพผู้นำชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน: กรณีศึกษา ม.7 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 91.
อ้างอิง: นริศรา วิหารพรหม, สริตา เชิดโฉม, ประภาภรณ์ นิลดี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความต้องการฉลากสินค้ากลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลสด ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 93.
อ้างอิง: ชยาภณ์ ภู่กล่อม, ปวีณา ปรุงเปี่ยม, พิฑูย์ เส็งพานิชย์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิจิตร กรณีศึกษา ชุมชนท่าหลวง. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 95.
อ้างอิง: ภานุมาศ อินทร์ทิพย์, นภัสสร กุลเจ็ก, ชัยวัฒน์ ลาสม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ต้นทุุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ม.4 บ้านนาจาน ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 98.
อ้างอิง: สุภารัตน์ จุ้ยพลับ, นิตยา ทองสัมฤทธิ์, นุชนารถ ผาสุก, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความต้องการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ม.6 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 106.
อ้างอิง: อมรรัตน์ สมศรีษะ, วราภรณ์ เขียวสี, นพธนพงษ์ วงศ์ใจฟูธนดล, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาการตัดสินศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย. การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 108.
อ้างอิง: ติณณมนทร์ มาลามาศ, พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ, อภินันท์ นฤสุข, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระดูกชาย โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 44.
อ้างอิง: ปทุมรัตน์ สนสุด, ณัฐกิตติ์ กตสารนันท์, สุทธิพงษ์ โตฉิม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร ม.7 บ้านท่าช้าง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 116.
อ้างอิง: ยศภัทร เทศทัน, อิทธิกร ระวังภัย, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 117.
อ้างอิง: อรรถกร ทองสิงห์, อัครินทร์ โพธิ์ทอง, สุทัศน์ สมบัติ, ฐิติกาน ศรีสำอาง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วน ของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 122.
อ้างอิง: จักรพันธ์ รู้สมัย, ฐิติพร เกษรพรม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสำโรง จ.สุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 124.
อ้างอิง: อทิตยา แสนแก้ว, เบญจวรรณ สุโท, พีระพงษ์ อัญญิก, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 126.
อ้างอิง: กษีติ เหลืองสกุลพงษ์, อรพินท์ ทวี, ศศิธร ห่อทอง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ต.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 127.
อ้างอิง: ธัญลักษณ์ จันทร์มาก, กชนิภา โฮกชาวนา, อภิชัย สุขเกษม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ ม.3 . การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 131.
อ้างอิง: ภาคภูมิ สิงห์แก้ว, ณัฐพล บุญมี, ทศพล ศรีพุฒิ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะดานหิน จ.พิจิตร . การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 134.
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพะิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทำ กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการปะชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. 105.
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพะิ์, ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และอรธพร เลิศอร่ามแสง. (2560). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากการมีส่วน่วมของบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการปะชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. 295.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และภานุมาศ อินทร์ทิพย์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 1), 708-712.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และปนัดดา อ่ำใจ. (2018). บทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (น.388-403). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2018). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอรรถประโยชน์ ทางเลือก และการตัดสินใจ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 (น.293-306). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รมยสาร, 16: 267-284
อ้างอิง: ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว หมู่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารแก่นเกษตร, 46 : 708-712
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพครูของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 แหล่งทุน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แหล่งทุน: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอาจารย์ด้าน IT ด้วย ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย Learning Management System :LMS (ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา) วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดอบรมพัฒนาอาจารย์ด้าน IT เรื่องการสร้างสื่อการเรียน การสอน e-Learning บนระบบ LMS
อ้างอิง: โครงการการสัมมนา เรื่อง การเรียนรู้ในโลกดิจิทัลและบทบาทของห้องสมุดยุคใหม่การเรียนรู้ใน โลกดิจิทัลและบทบาทของห้องสมุดยุคใหม่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย Prof.Gilain Hallam วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร e-Library ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการประชุมสัมมนา “ทิศทางสหกิจศึกษาพิบูลสงครามกับแนวทางการด าเนินงานสหกิจ ศึกษาในอนาคต” จัดโดย งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ท.209 อาคาร ทีปวิชญ์: วิยาการพิเศษโดย ผศ.ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์
อ้างอิง: ประชุมทางวิชาการเรื่อง “ท่องเที่ยววิถีไทย”จัดโดย คณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมแพทธินั่มฮอล์ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) และรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากร ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการสอน การวัดผลของอาจารย์ เรื่อง “จัดการเรียนการสอน และ ประเมินผลอย่างไร ในยุค GEN Z” วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม บงกชเพชร ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรวังจันทร์ริเวอร์วิว จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตร “แนวคิด รูปธรรมและเครื่องมือการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมี ส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Research: CBR Training), วันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนบ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ. พิษณุโลก จัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก ในหัวข้อ “งานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และการบริหารชุดโครงการวิจัย/การท าวิจัยแบบเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของชุมชน” วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) โดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ศ.ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช และนางสุนันทา สมพงษ์
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนงานวิจัยสู่การขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาวดี อาคารศรีพิบูล จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว), วิทยากร ดร.ปรีดา ยังสุขสถาพร
อ้างอิง: โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” (โครงการเจียระไนเพชร) วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง ประชุม 209 อาคารเอกาทศรส มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์สรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา เมธีวิจัยอสวุโส สกว.
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App for education ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรจากทีม Google (Thailand)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการระดับชาติ “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน” (Toward ASEAN Development Administration) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระ เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฉลองครบรอบ 48 ปีวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ” โดยวิทยาการ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วันที่ 20-24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม (ส่วนวังจันทร์)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่แนวปฏิบัติ (การจัดท า มคอ. 3-7) รุ่นที่ 2 วันศุกรืที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากร ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบติการเรื่องเทคนิควิธีการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อการเรียนการ สอนในศตวรรษที1 ๒๑ วันพฤหสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หองประชุมทีปวิชญ์ ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภฏพิบูลสงคราม(สวนทะเลแก้ว) วิทยากร ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ” โดยเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการ คระวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: .โครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2013” ภายใต้แนวคิด “วิชาการ ก้าวไกล วิจัยสร้างสรรค์ เพื่อสังคมไทยสู่กระแสโลกาภิวัตน์” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรม แรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 1 CONVERSATION WITH ASEAN DIFFÉRANCE: Security, Prosperity and Diversityในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ QSมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Social Sciences and Humanities, Thang Long University, Vietnam วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน และทุนจาก วช.” โดยสมาคมส่งเสริมนักวิจัย 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่องานวิจัยญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ" วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ถึง วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิ
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่องานวิจัยญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ" วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ถึง วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”ระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย” อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”ระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย” อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.