ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรชร ฉิมจารย์  
  Asst. Prof. Dr. Orachorn Chimjan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: orachorn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2555
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545
3 วศ.บ. (วิศงกรรมสิ่งแวดล้อม) ม.ขอนแก่น 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ความสนใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อรชร ฉิมจารย์ (2559).การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 17, No 2 (2016). Page: 230-242
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: อรชร ฉิมจารย์ (2555).Evaluation of dry deposition velocity of So2 by Bowen Ratio and resistance model over rice paddy in tropical climate. . Sains Malaysiana, 2012. Page: 747-754
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: อรชร ฉิมจารย์.(2554).“คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. วารสารวิทยาศาสตร์, 2554. Page: -
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรชร ฉิมจารย์ (2561).การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560, 2560. Page: 701-708
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อรชร ฉิมจารย์ (2556).การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ยางพาราก้อนถ้วย. การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่9, 2556. Page: 67-71
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง:
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 23 มี.ค. 61
อ้างอิง: พลอยไพลิน สังข์ไชย สุพัตรา เอี่ยมนาค วิภาพร ขุนมธุรส และ อรชร ฉิมจารย์. (2562). ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก. พิบูบสงครามวิจัย ครั้งที่ 5.
อ้างอิง: ภัทรชัย กรแก้ว และ อรชร ฉิมจารย์. (2563). ระดับความดังเสียงจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. พิบูลวิจัย ครั้งที่ 6
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.3
อ้างอิง: โครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.2
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: อบรมการใช้งานโปรแกรม turnitin instructor traning
อ้างอิง: Train the trainer หัวข้อ เสริมสมรรถนะอาจารย์และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Social Return on Investment (SROI) EP.1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.