ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธัญวรัตน์ คงนุ่น  
 Miss Tunvarat Kongnun
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tunvarat.tan@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2553
2 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์
 
ความสนใจ
Learning Organization , public administration, Social Welfare Policies, Labor Welfare and Social Movement , Human Resource Management/Development, Organization Development
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: รรินา มุกดา, สิริชนก อินทะสรุวรรณ์, ธัญวรัตน์ คงนุ่น, ยุสรอ โอมณี. (2564). อิทธิพลของคุณภาพการ บริการที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในร้านอาหารริมหาดสิมิหลา จังหวัดสงขลา. รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อ้างอิง: ณัฐณิชา จันทร์เยี่ยม, ปิยะกุล จันทะคุณ, ภควัฒน์ โคตรน้อย, รุ่งนิรัญ กระฉ่อน, และธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2564). การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่สังคมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 17. วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: เกศรินทร์ วงค์ระแหง, เวณิกา ขวัญแน่น, สหฤทัย ศรีลอย, สุพัตรา โพธิ์เรือง และธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2564). แนวการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาของชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 17. วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อ้างอิง: khan, a.b., siriphan, t., mookda, r., kongnun, t., rattanapong, s., omanee, y., & thonghom, p. (2021). Impact of global financial crisis 2008-09 and global oil prices on the economic growth of asean countries: an evidence from driscoll-kraay standard errors regression. academy of accounting and financial studies journal, 25(6), 1-11.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: TunwaratKongnun, RarinaMookda and SirikanyaChotchoung. (2020). Conditions and Problems of Development and Inheritance of Thai Song Dam Wisdom Can be divided into Past and Present. Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 8(1), 53-55.
อ้างอิง: PinsudaThonghom, SirikanyaChotchoung, RarinaMookda, TunwaratKongnun, and Yusraw O-manee, (2020). The Negative Economic Impacts of Myanmar Immigrant Workers in Trang Province, Thailand. Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 7(12), 53-57.
อ้างอิง: PinsudaThonghom, RarinaMookda, SirichanokIntasuwan, and Tunwarat Kongnun, (2020). The Response of the Local Workers on Immigrant Policy in Trang Province, Thailand. Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 8(3), March 2020 on 1stMarch 2020.
อ้างอิง: Tunwarat Kongnun, Azhar Harun and Rohana Yusof, (2020). Influence of personal development improve to personal performance: Case study of immigration Department of Thailand. Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 8(4), 4, April, 2020.
อ้างอิง: การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชมเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอของบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: วิมลรัตน์ บุญชู, เกษรา พิทักษ์สืบสกุล, ทิพย์นารี ดิเรกฤทธิรุต, ศุภพิชญา ครุฑคง, สุณัชชา สีดาว, สุดา รัตน์ รัตนพงษ์ และ ธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2563). การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชมเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอของบ้าน หนองหญ้าปล้อง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: TunwaratKongnun, ChumphonKaewsom, Azhar Harun, and RohanaYusof. (2019). The impact of the learning organization and personal development on the personal performance of immigration department in Thailand: a pilot study for reliability and validity of instruments. Voice of academia (Academic Series of UniversitiTeknologi MARA Kedah), 15 Special Issue August (1) 2019, 1-11. e-ISSN: 2682-7840A.
อ้างอิง: TunwaratKongnun, Azhar Harun, ChumphonKeawsom, and PinsudaThonghom.(2019). Learning organization support in personal development improve to performance of public sector in case immigration department in Thailand.Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 7, Issue 7, July, 2019. 58-65.
อ้างอิง: TunwaratKongnun, Azhar Harun, ChumphonKeawsom, and PinsudaThonghom.(2019). Employees’ Welfare and Personal Performance: An Empirical Investigation from Thailand Immigration.Asian Journal of Multidisciplinary Studies (AJMS), Vol. 7, Issue 7, July, 2019. 81-85.
อ้างอิง: PinsudaThonghom, RarinaMookda, Ahmad Bashawir Bin Haji Abdul Ghani, NazariahBinti Osman and TunwaratKongnun,(2019). The Response of the Local Workers to Myanmar Immigrant Workers in Trang Province, Thailand. Asian Journal of Multidisciplinary Studies(AJMS),Vol.7(12),53-57.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: khan, a.b., mookda, r., & kongnun, t. (2021). Pandemic covid-19 leading innovation thoughts fordigital Globalization. the conference proceedings of the 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION &INTERNATIONAL RELATIONS to be held in Ankara, Turkey during August 1-2, 2021.
อ้างอิง: khan, a.b., kongnun, t., & rattanapong, s., (2021). Combating Fake News On Social Media: Covid-19 Fear And Uncertainty, the conference proceedings of the 1.INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS 21-22 AUGUST 2021/ Istanbul
อ้างอิง: khan, a.b., kongnun, t., & rattanapong, s., (2021). Covid-19 panic consequences on consumers panic buying: the role of the flare and uncertainty. 10th International Conference on Asian Economic Development — Meeting the SDGs through Green Economic Recovery in the post-pandemic in ASEAN and East Asia Event, 8 - 10 September 2021 Online Presentation.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: TheeraWongratch, Mazlan bin Ismail, and TunwaratKongnun. (2019). Breaking the Cycle of Human Trafficking the Case of the Minority Rohingya People in Southern Thailand. International Conference on Multidisciplinary Research to Create Future Prospect (MRCFP). December 12-13, 2019.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2564). การจัดการภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ระหว่างภาครัฐร่วมกับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ และธัญวรัตน์ คงนุ่น.(2564). นวัตกรรมการเสริมพลังทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอำเภอวังนกแอ่น. โครงการนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamention Fund; FF)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2557). วิจัยคุณภาพชีวิตเกษตรกรตำบลบ้านกร่างหลังเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว จังหวัดพิษณุโลก, คณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2555). การปรับตัวของครอบครัวและชุมชนไทยทรงดำต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงภาวะโลก ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก. สถาบันวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ธัญวรัตน์ คงนุ่น. (2555). รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนไทยทรงดำ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, คณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมทรัพย์ทางปัญญา ภายใต้ หัวข้อ การสร้างความตระหนักและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ วช. กำหนด เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
อ้างอิง: ารอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา :"สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ” วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
อ้างอิง: อบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเครือข่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง) วันที่ 2, 3, 9, 10, และ 16 ตุลาคม 2564
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป (ภาคเหนือตอนล่าง) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning (Learn Square), มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012), กรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย “นิเวศชุมชน” สถาบันวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ณ เมืองพัทยา วันที่ 2-4 มีนาคม 2563
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: ตอบคำถามทางรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: 1. วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านสังคมแก่ประชาชนในโครงการ U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เฟส 1) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: 2. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (พ.ศ.2560- 2564) วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 ณ สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business: กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0 และภาษีกับธุรกิจ รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์: Awaken Your Creative Power
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Happy Retirement
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: (Chula Mooc) การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Successful Viva & Proposal Defence
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อลิขสิทธิ์: 1. ชื่อผลงาน เรื่อง ครอบครัวหรรษา VS ไทยทรงดำน่ารู้
ชื่อลิขสิทธิ์: ชื่อผลงาน เรื่อง ตัวมาสคอส ตัวละครตัวที่ 1: พ่อเมฆ
ชื่อลิขสิทธิ์: ชื่อผลงาน เรื่อง ตัวมาสคอต ตัวละครตัวที่ 2: แม่อร ในหนังสือ
ชื่อลิขสิทธิ์: ชื่อผลงาน เรื่อง ตัวมาสคอต ตัวละครตัวที่ 3: น้องอิม ในหนังสือ
ชื่อลิขสิทธิ์: ชื่อผลงาน เรื่อง ตัวมาสคอต ตัวละครตัวที่ 4: น้องโอ๊ค
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.