ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ธนนพคุณ  
  Asst. Prof. Dr. KANJANA THANANOPPAKUN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kanjana.tha@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Biology, พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช , Plant taxonomy (Bryophytes), Plant taxonomy
 
ความสนใจ
Plant Diversity
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ศศิธร สุขไทย, จีรนันท์ จันดากุล และกาญจนา ธนนพคุณ. (2560). ความหลากชนิดของมอสส์ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกหมันแดง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology 2 (2), 11-20, 2017.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ (2559).การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 17 No 1 (2016). Page: 62-73
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ. (2559). พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในเขตตำบลจอมทอง พลายชุมพล บ้านคลอง วัดจันทร์ และปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, 17(2), 271-285.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Printarakul, Narin; Tan, Benito C.; Wongkuna-Thananoppakun, Kanjana; Santanachote, Kanya. 2014.The Indian connection of the Thailand moss flora, with one new species, Fissidens elizbrowniae. Telopea, Vol. 17, p.195
อ้างอิง: Narin Printarakul, Benito C. Tan, Kanjana Wongkuna-Thananoppakun and Kanya Santanachote. 2014. Thailand moss flora, with one new species, Fissidens elizbrowniae. Telopea, Jounal of Plant Systematics, 17: 195-215.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ (2555).Nine New Records of Mosses from Doi Suthep-Pui National Park and New Variety of Fissidens from Thailand. Cryptogamie Bryologie, 2012. Page: 23-31
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Kanjana Wongkuna, Kanya Santanachote and Benito C. Tan. 2009. Miscellaneous observation on Fissidens in Thailand with five new species records. Cryptogamie, Bryologie, 30: 301-309.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Benito C. Tan, Kanjana Wongkuna, Sudchit Manachit, and Kanya Santanachote. 2006. New records of Thailand mosses collected from Chiang Mai Province. Tropical Bryology, 27: 95-100.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมลเถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. (2563). การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. 849-857.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. (2563). สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. การปะชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 6. 855-863.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Chawengkul, P., Thananoppakun, K., Suknit, K., Chuayna, C. and Nangngam, P.. 2018. Taxonomic Study of Bryophytes at the Plantation Area of the Phitsanulok Silvicultural Research Station, Ban Yeang, Nakhon Thai, Phitsanulok. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14. 39-46.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Chawengkul, P., Thananoppakun, K., Elliott, S. and Nangngam, P. (2022) Species diversity of the epiphytic bryophytes in framework species restoration plots. Flora of Thailand 18th Conference. 18-22 July. p.37.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: ผู้ร่วมวิจัย
อ้างอิง: ธันวดี ศรีธาวิรัตน์, และกาญจนา ธนนพคุณ. (2560, กรกฎาคม).การปนเปื้อนโลหะหนักในดินอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, พิษณุโลก.
อ้างอิง: กุลธิดา ชูเสน และกาญจนา ธนนพคุณ. (2560, กรกฎาคม). การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง พฤติกรรมบางประการของสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, พิษณุโลก.
อ้างอิง: เยาวพา กลิ่นกุหลาบและกาญจนา ธนนพคุณ. (2561). การสำรวจและศึกษาสัณฐานวิทยาของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4". มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เบญจวรรณ หิรัญโกยและกาญจนา ธนนพคุณ. (2561). สารสกัดจากต้นจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม. การประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4". มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เยาวพา กลิ่นกุหลาบและกาญจนา ธนนพคุณ. (2561). การสำรวจและศึกษาสัณฐานวิทยาของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4". มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เบญจวรรณ หิรัญโกยและกาญจนา ธนนพคุณ. (2561). สารสกัดจากต้นจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม. การประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4". มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: Chawengkul, P., Thananoppakun, K., Suknit, K., Chuayna, C. and Nangngam, P.. 2018. Taxonomic Study of Bryophytes at the Plantation Area of the Phitsanulok Silvicultural Research Station, Ban Yeang, Nakhon Thai, Phitsanulok. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14. 39-46.
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ และอรอุมา พร้าโมต. (2562). การบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาพฤกษศาสตร์และการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะที่เหมาะสมกับผู้เรียน. โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 5. 26 มิถุนายน 2562.
อ้างอิง: สายฝน คำขาว นฤมลเถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. (2563). การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดใบตะขบป่า. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563. 12 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว. (2563). สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. การปะชุมวิชาการระดับชาติพิบูลวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563. 12 กุมภาพันธ์ 2563.
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ, 2564. การพัฒนาสื่อการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางชีววิทยา รายวิชา: ระบบอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ. โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 7.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
อ้างอิง: แนะนำโครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net Zero และวิธีการใช้งาน CFO Platform
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE + CWIE
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพรและสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอน ยาดม ยาหม่อง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
อ้างอิง: อบรม Olympus Roadshow จัดโดย Evident Olympus
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ้ทคโนโลยี มรพส.
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ท209 มรพส.
อ้างอิง: โครงการการออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
อ้างอิง: อบรมการใช้งานกับ AI ทำงานบนออนไลน์ เบราเซอร์ และ เรียนรู้การทำ Reality Technology บน AR VR บน Unity3D
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 3
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs
อ้างอิง: อบรม Team Teaching
อ้างอิง: เรื่องจริง “คาร์บอนเครดิต"
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพรและสวนป่าพันธุ์ไม้หายาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตอน สีย้อมธรรมชาติ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: บุคคลากรดีเด่น ประเภท การเรียนการสอนดีเด่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: บุคคลากรดีเด่น ประเภท การเรียนการสอนดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร. มังกร ทองสุขดี)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: อาจารย์ที่ทีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.