ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
เครื่องปั้นดินเผา, แป้นหมุน
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, ตำนานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย, งานวิจัยท้องถิ่น, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: จิรวัฒน์ พิระสันต์, ขันแก้ว สมบูรณ์, ศรีอุรา เสือทะยาน (2554).การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมประเภทเครื่องสังคโลกของชุมชนในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. Page: 1-17
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจากวัสดุพื้นถิ่นโดยใช้อัตลักษณ์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผา โดยนำมาประยุกต์บูรณาการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหาย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหายโดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเอกลักษณ์รูปแบบและลวดลายของท้องถิ่นของตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: คุณค่าเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการนำมาประยุกต์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การประเมินประสิทธิภาพต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2558
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ยื่นจดอนุสิทธิบัตร ลายอุ ลายบนเครื่องปั้นดินเผาเตาไห (บ้านตาปะขาวหาย ปัจจุบัน ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก )
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.