ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา  
  Asst. Prof. Dr. Pongpun Julatha
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7054
อีเมล์: pongpun.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์, semigroups, fuzzy semigroups, algebras, fuzzy algebras
 
ความสนใจ
คณิตศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Iampan, A., Lekkoksung, N., Lekkoksung, S. and Julatha, P. (2024). General types of sup-hesitant fuzzy ideals of ternary semigroups. Journal of Mathematics and Computer Science, 33(1), 108-123. Retrieved from http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.033.01.08
อ้างอิง: Kornkanok Kuntama, Pattarawadee Krongchai, Rukchart Prasertpong, Pongpun Julatha and Aiyared Iampan. (2024). Fuzzy set theory applied to IUP-algebras. Journal of Mathematics and Computer Science. 32(2), 128-143. Retrieved from https://dx.doi.org/10.22436/jmcs.034.02.03
อ้างอิง: Chunsee N., Julatha P. and Iampan A. (2024). Fuzzy set approach to ideal theory on Sheffer stroke BE-algebras. Journal of Mathematics and Computer Science. 34(3):283--294. Retrieved from https://dx.doi.org/10.22436/jmcs.034.03.07
อ้างอิง: Julatha, P., Songsaeng, M., and Iampan, A. (2024). sup α t-HESITANT FUZZY UP-SUBALGEBRAS AND UP-IDEALS OF UP-ALGEBRAS. International Journal of Applied Mathematics, 37(2), 133-153. Retrieved from https://www.diogenes.bg/ijam/contents/2024-37-2/1/1.pdf
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Satirad, A., Chinram, R., Julatha, P., Prasertpong, R. and Iampan, A. (2023). New types of rough Pythagorean fuzzy UP-filters of UP-algebras. Journal of Mathematics and Computer Science, 28(3), 236-257. http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.028.03.03
อ้างอิง: Chanmanee, C., Chinram, R., Phrommarat, N., Julatha, P., Lekkoksung, N. and Iampan, A. (2023). External and weak direct products of UP (BCC)-algebras. Journal of Mathematics and Computer Science, 29(1), 90-105. http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.029.01.08
อ้างอิง: Chunsee, N., Prasertpong, R., Khamrot, P., Gaketem, T., Iampan, A. and Julatha, P. (2023). (inf, sup)-Hesitant Fuzzy Subalgebras of BCK/BCI-Algebras. Journal of Mathematics and Computer Science, 29(2), 142-155. http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.029.02.04
อ้างอิง: Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P. and Iampan, A. (2023). External direct products on dual UP (BCC)-algebras. Journal of Mathematics and Computer Science, 29(2), 175-191. https://doi.org/10.22436/jmcs.029.02.07
อ้างอิง: Chanmanee, C., Prasertpong, R., Julatha, P., Kalyani, U. V., Eswarlal, T. and Iampan, A. (2023). A note on external direct products of BP-algebras​. Mathematics and Statistics, 11(1), 206-212. https://www.hrpub.org/download/20230130/MS24-13429620.pdf
อ้างอิง: Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P. and Iampan, A. Two New Concepts of Internal Direct Products of UP (BCC)-Algebras. IAENG International Journal of Computer Science, 50(1). https://www.iaeng.org/IJCS/issues_v50/issue_1/IJCS_50_1_34.pdf
อ้างอิง: Khamrot, P., Gaketem, T., Julatha, P., Chunsee, N., Prasertpong, R. and Iampan, A. (2023). A NOTE ON INTUITIONISTIC FUZZY IMPLICATIVE UP-FILTERS. ICIC Express Letters, Part B: Applications, 14(4), 339-347. DOI: 10.24507/icicelb.14.04.339
อ้างอิง: Julatha, P., & Iampan, A. (2023). (inf, sup)-Hesitant fuzzy bi-ideals of semigroups. Journal of Applied Mathematics and Informatics, 41(2), 413-437. https://doi.org/10.14317/jami.2023.413
อ้างอิง: Lekkoksung, S., Iampan, A., Julatha, P., and Lekkoksung, N. (2023). Representations of ordered semigroups and their interconnection. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 44(4), 6877-6884. DOI: 10.3233/JIFS-223356
อ้างอิง: Satirad, A., Chinram, R., Julatha, P. and Iampan, A. (2023). Pythagorean Fuzzy Implicative/Comparative/Shift UP-Filters of UP-Algebras with Approximations. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, 23(1), 56-78. https://doi.org/10.5391/IJFIS.2023.23.1.56
อ้างอิง: Chanmanee, C., Prasertpong, R., Julatha, P., Lekkoksung, N. and Iampan, A. (2023). On External Direct Products of IUP-Algebras. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 19(3), 775–787. Retrieved from DOI: 10.24507/ijicic.19.03.775
อ้างอิง: Satirad, A., Prasertpong, R., Julatha, P., Chinram, R., Singavananda, P. and Iampan, A. (2023). Three new concepts of Pythagorean fuzzy soft UP (BCC)-filters. Journal of Mathematics and Computer Science, 31(3), 318-337. Retrieved from http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.031.03.07
อ้างอิง: Polhinkong, C., Ngenkokkruad, K., Chinram, R., Julatha, P. and Iampan, A. (2023). A new type of the hybrid algebra between Abelian groups and UP (BCC)-algebras: UP (BCC)-modules. Journal of Mathematics and Computer Science, 31(4), 403-432. Retrieved from http://dx.doi.org/10.22436/jmcs.031.04.05
อ้างอิง: Satirad, A., Prasertpong, R., Julatha, P., Chinram, R. and Iampan, A. (2023). Pythagorean fuzzy soft sets over UP-algebras. Journal of Applied Mathematics and Informatics, 41(3), 657-685. Retrieved from https://doi.org/10.14317/jami.2023.657
อ้างอิง: Julatha, P. and Iampan, A. (2023). inf-Hesitant and (sup, inf)-Hesitant fuzzy ideals of ternary semigroups. Missouri Journal of Mathematical Sciences, 35(1), 24-45. Retrieved from https://doi.org/10.35834/2023/3501024
อ้างอิง: Iampan, A., Satirad, A., Chinram, R., Prasertpong, R., and Julatha, P. (2023). Lattice Valued Fuzzy Sets in UP (BCC)-Algebras, Int. J. Anal. Appl., 21, 59. Retrieved from https://doi.org/10.28924/2291-8639-21-2023-59
อ้างอิง: Kankaew, P., Yuphaphin, S., Lapo, N., Chinram, R., Julatha, P. and Iampan A. (2023). Characteristic Picture Fuzzy Sets and Level Subsets in UP (BCC)-Algebras, Int. J. Anal. Appl., 21, 75. Retrieved from https://doi.org/10.28924/2291-8639-21-2023-75
อ้างอิง: Gaketem, T., Khamrot, P., Julatha, P., Prasertpong, R. and Iampan A. (2023). Bipolar Fuzzy Shift UP-Filters. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, 23(3), 294-302. Retrieved from https://doi.org/10.5391/IJFIS.2023.23.3.294
อ้างอิง: Khamrot, P., Gaketem, T., Julatha, P., Chunsee, N., Prasertpong, R. and Iampan, A. (2023). INTUITIONISTIC FUZZY COMPARATIVE UP-FILTERS AND THEIR LEVEL SUBSETS. ICIC Express Letters, 17(12), 1321-1329. Retrieved from http://www.icicel.org/ell/contents/2023/12/el-17-12-03.pdf
อ้างอิง: Chatsuda Chanmanee, Warud Nakkhasen, Rukchart Prasertpong, Pongpun Julatha, Aiyared Iampan. (2023). Notes on external direct products of dual iup-algebras. South East Asian Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 19(3), 13-30. Retrieved from https://rsmams.org/download/articles/2_19_3_1063346357_DOI%2010.56827SEAJMMS.2023.1903.2.pdf
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Julatha, P., & Iampan, A. (2022). SUP-hesitant fuzzy ideals of Γ-semigroups. Journal of Mathematics and Computer Science, 26(2), 148-161.
อ้างอิง: Iampan A., Julatha P., Khamrot P., & Romano D. A. (2022). Independent UP-algebras. J Math Comput SCI-JM., 27(1):65--76
อ้างอิง: Julatha, P., & Iampan, A. (2022). On inf-Hesitant Fuzzy Γ-Ideals of Γ-Semigroups. Advances in Fuzzy Systems, 2022. Article ID 9755894, https://doi.org/10.1155/2022/9755894
อ้างอิง: Phummee, P., Papan, S., Noyoampaeng, C., Jittburus, U., Julatha, p., & Iampan, A. (2022). sup-hesitant fuzzy interior ideals of semigroups and their sup-hesitant fuzzy translations. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 18(1), 121-132.
อ้างอิง: Jittburus, U. and Julatha, P. (2022). inf -hesitant fuzzy interior ideals of semigroups. International Journal of Mathematics and Computer Science 17 (2), 775-783.
อ้างอิง: Satirad, A., Chinram, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2022). Rough Pythagorean Fuzzy Sets in UP-Algebras. European Journal of Pure and Applied Mathematics, 15(1), 169-198.
อ้างอิง: Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2022). Direct Product of Infinite Family of B-Algebras. European Journal of Pure and Applied Mathematics, 15(3), 999–1014. https://doi.org/10.29020/nybg.ejpam.v15i3.4383
อ้างอิง: Iampan, A., Julatha, P., & Lekkoksung, N. (2022). A Brief Note On QS/BP/BOI-Algebras. Int. J. Anal. Appl., 20, 31. DOI: https://doi.org/10.28924/2291-8639-20-2022-31
อ้างอิง: Noppakao Ratchakhwan, Pongpun Julatha, Thiti Gaketem, Pannawit Khamrot, Rukchart Prasertpong, Aiyared Iampan, (inf, sup)-Hesitant Fuzzy Ideals of BCK/BCI-Algebras, Int. J. Anal. Appl., 20 (2022), 34. https://doi.org/10.28924/2291-8639-20-2022-34
อ้างอิง: Jittburus, U., Julatha, P. and Iampan, A. (2022). INF-hesitant fuzzy ideals of semigroups and their INF-hesitant fuzzy translations. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 25(5), 1487-1507. https://doi.org/10.1080/09720529.2022.2060608
อ้างอิง: Gaketem, T., Khamrot, P., Julatha, P. and Iampan, A. (2022). Bipolar Fuzzy Comparative UP-Filters. IAENG International Journal of Applied Mathematics, 52(3), 1-6. https://www.iaeng.org/IJAM/issues_v52/issue_3/IJAM_52_3_21.pdf
อ้างอิง: Uraiwan Jittburus, Pongpun Julatha, Attaphol Pumila, Napaporn Chunsee, Aiyared Iampan and Rukchart Prasertpong, New Generalizations of sup-Hesitant Fuzzy Ideals of Semigroups, Int. J. Anal. Appl., 20 (2022), 58. https://doi.org/10.28924/2291-8639-20-2022-58
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Julatha P, Iampan A. A New Generalization of Hesitant and Interval-Valued Fuzzy Ideals of Ternary Semigroups. IJFIS 2021;21:169-175. https://doi.org/10.5391/IJFIS.2021.21.2.169
อ้างอิง: Jittburus U. and Julatha P. (2021). NEW GENERALIZATIONS OF HESITANT AND INTERVAL-VALUED FUZZY IDEALS OF SEMIGROUPS. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 10(4), 2199–2212.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: P. Julatha and Y. Rimcholakarn. (2019). Characterizing Semigroups by Their Generalized (∈_γ,∈_γ∨ q_δ)-fuzzy ideals, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 15(6): 875-888.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Julatha, P., & Siripitukdet, M. (2018). Some characterizations of anti-fuzzy (generalized) bi-ideals of semigroups. Thai Journal of Mathematics, 16(2), 335-346.
อ้างอิง: Julatha, P., & Chunsee, N. (2018). ON FUZZY BI-IDEALS AND FUZZY QUASI-IDEALS OF SEMIGROUPS IN TERMS OF SETS RELATED TO FUZZY SUBSETS. Far East Journal of Mathematical Sciences, 109(1), 13 - 23.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Julatha, P., & Siripitukdet, M. (2017). Characterizations of semigroups in terms of (∈ Δ,∈ Δ∨ qΔ)-fuzzy generalized bi-ideals. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 13(9), 6511-6523.
อ้างอิง: Siripitukdet, M., Farajzadeh, A., & Julatha, P. (2017). CHARACTERIZATIONS OF SEMIGROUPS IN TERMS OF THEIR (is an element of (Delta), is an element of (Delta)(boolean OR) q (Delta))-FUZZY IDEALS. JP JOURNAL OF ALGEBRA NUMBER THEORY AND APPLICATIONS, 39(5), 815-842.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Julatha, P. and Prasertpong, R. (2022). Fuzzy Soft Relations-Based Rough Soft Sets Clustering by Portions of Successor Classes with Measurement Aspects. in the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2022 (ICoMEIA 2022), 6 – 7 October 2022, Thaksin University, Thailand.
อ้างอิง: Julatha, P. and Prasertpong, R. (2022). Fuzzy Soft Relations-Based Rough Soft Sets Clustering by Portions of Successor Classes with Measurement Aspects. in the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2022 (ICoMEIA 2022), 6 – 7 October 2022, Thaksin University, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Recent Trends in Algebra and Related Topics
อ้างอิง: การขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างอิง: จัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.