ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา  
  Dr. Pongpun Julatha
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7054
อีเมล์: pongpun.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์, semigroups, fuzzy semigroups, algebras, fuzzy algebras
 
ความสนใจ
คณิตศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Julatha P, Iampan A. A New Generalization of Hesitant and Interval-Valued Fuzzy Ideals of Ternary Semigroups. IJFIS 2021;21:169-175. https://doi.org/10.5391/IJFIS.2021.21.2.169
อ้างอิง: Jittburus U. and Julatha P. (2021). NEW GENERALIZATIONS OF HESITANT AND INTERVAL-VALUED FUZZY IDEALS OF SEMIGROUPS. Advances in Mathematics: Scientific Journal, 10(4), 2199–2212.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: P. Julatha and Y. Rimcholakarn. (2019). Characterizing Semigroups by Their Generalized (∈_γ,∈_γ∨ q_δ)-fuzzy ideals, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 15(6): 875-888.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Julatha, P., & Siripitukdet, M. (2018). Some characterizations of anti-fuzzy (generalized) bi-ideals of semigroups. Thai Journal of Mathematics, 16(2), 335-346.
อ้างอิง: Julatha, P., & Chunsee, N. (2018). ON FUZZY BI-IDEALS AND FUZZY QUASI-IDEALS OF SEMIGROUPS IN TERMS OF SETS RELATED TO FUZZY SUBSETS. Far East Journal of Mathematical Sciences, 109(1), 13 - 23.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Julatha, P., & Siripitukdet, M. (2017). Characterizations of semigroups in terms of (∈ Δ,∈ Δ∨ qΔ)-fuzzy generalized bi-ideals. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 13(9), 6511-6523.
อ้างอิง: Siripitukdet, M., Farajzadeh, A., & Julatha, P. (2017). CHARACTERIZATIONS OF SEMIGROUPS IN TERMS OF THEIR (is an element of (Delta), is an element of (Delta)(boolean OR) q (Delta))-FUZZY IDEALS. JP JOURNAL OF ALGEBRA NUMBER THEORY AND APPLICATIONS, 39(5), 815-842.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.