ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์  
 Mrs. Janchay Jonwuttiphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: Janchay@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์ และคณะ.( 2020 ). การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิท-19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ในตำบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก. วารสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทริ์ทวิจัย ครั้งที่ 6 ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2563.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการระดมสมองพัฒนาชุดโครงการวิจัย อาคารทีปวิชญ์
อ้างอิง: การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO Formulation รุ่นที่ 5
อ้างอิง: formulatiing Expected Learning Outcomes for Courses ( CLOs)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการพัฒนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบกลไกการสนับสนุนบริการปฐมภูมิและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
อ้างอิง: โครงการวิจัยเพื่อเตรียวความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของบุคคลากรสายวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.