ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์  
 Mr. DAODEN SANYAPOCH
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: downden@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2562). “DITP เผยตลาดอาหารจาก“แมลง”มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://gnews.apps.go.th/news?news=41872. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2564. กระทรวงพาณิชย์. (2564). “รายงานดัชนีผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.indexpr.moc.go.th/price_present. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565. เข็มเพชร เจริญรัตน์ และคณะ. (2557). การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ซัลมา หนุ้ยโดดและเสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์. (2564). “ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง กรณีศึกษา: ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดส
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2562). “DITP เผยตลาดอาหารจาก“แมลง”มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://gnews.apps.go.th/news?news=41872. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2564. กระทรวงพาณิชย์. (2564). “รายงานดัชนีผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.indexpr.moc.go.th/price_present. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565. เข็มเพชร เจริญรัตน์ และคณะ. (2557). การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ซัลมา หนุ้ยโดดและเสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์. (2564). “ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง กรณีศึกษา: ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดส
อ้างอิง:
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ดาวเด่น สัญญโภชน์ (2561).ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”, 14 – 15 ธันวาคม 2560. Page: 63-70
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.