ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ม. (กฏหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
2 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
Private Law, Property Law, Land Law
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ และ ปรัชญา แช่มช้อย. การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ปูสองแควเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์. วารสาร Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์. "มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่รับน้ำ: กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย" The 3 nd National Conference MCU.RK 2020, 29 พฤศจิกายน, 2563, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิงพระอารามหลวง, จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sumonpat Kumjan."The problems related to preservation and protection laws of Mealy Crab" 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC) 24-26 November, 2015, Wangchan Riverview Hotel, Phitsanulok, Thailand
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2560”(ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง "การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม"(ผู้ร่วมวิจัย)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่รับน้ำ: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย”(หัวหน้าโครงการ)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2558”(ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”(ผู้ร่วมวิจัย)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ปูสองแคว: ศึกษากรณีพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์”(หัวหน้าโครงการ)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตรนักบริหารแผนงาน การเงินและพัสดุ รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 70
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ รุ่น 39
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.