ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ  
  Dr. Virote Trakoolphitakkit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: djinlong@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D. (Chinese Language Philology) มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง Beijing Normal University 2553
2 M.A. (Chinese Language Philology) Beijing Language and Culture University 2547
3 ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Chinese, Chinese Philology, Chinese Culture, China
 
ความสนใจ
Chinese Language,Chinese Philology,China
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ และSun Zhihui.(2563). การศึกษาปัญหาในการเขียนตัวอักษรจีน กรณีศึกษา:นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13. วันที่ 31 ตุลาคม 2563, หน้า 4026-4039
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: 2016年11月26日 参加泰国汉语教师资格标准论坛于玛希隆大学 เข้าร่วมสัมมนามาตรฐานคุณวุฒิผู้สอนภาษาจีนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อ้างอิง: 2016年3月12日 参加泰国国家发展管理学院“中泰翻译礼仪与技巧”培训 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร“มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: 2010年3月 参加中国北京大学泰国汉语教师培训 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
อ้างอิง: 2000年3月 参加泰国华侨崇圣大学汉语教师培训 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อ้างอิง: 2000年4月 参加台湾台北泰国华语教师培训 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาจีน ณ กรุงไทเป ไต้หวัน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: 2017年5月7日 当泰国彭世洛府醒民学校校友会第三十二届顾问 เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าสิ่นหมิน พิษณุโลก สมัยที่ 32
ชื่อโครงการ: 2017年7月3日 参加评估泰国甘烹碧皇家大学汉语专业大纲 เป็นกรรมการประเมินหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: 2017年7月15日 当泰国彭世洛醒民孔子课堂初中汉语演讲比赛委员主席 เป็นประธานกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ขงจื้อ โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2017年8月26日 在泰国彭世洛醒民孔子课堂2016年汉语志愿者教师开学讲座 วิทยากรบรรยายให้กับคณะครูอาสาสมัครชาวจีนในการประชุมเปิดเทอม ณ โรงแรมไพลิน ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ขงจื้อโรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: 2016年10月8日 当泰国彭世洛醒民孔子课堂小学汉语演讲比赛委员 เป็นกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก 08-10-2016
ชื่อโครงการ: 2016年11月21-25日 当翻译,带彭世洛府农商发展有限公司去参观机械博览会 เป็นล่ามและร่วมเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัด 21-11-2016 ถึง 25-11-2016
ชื่อโครงการ: 2016年5月20日 当泰国彭世洛醒民孔子课堂小学汉语演讲比赛委员 เป็นกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษาของการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ขงจื้อ โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2016年6月6-10日 在泰国彭世洛府监狱短期汉语交际讲座 วิทยากรบรรยายหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2016年7月24日 参加评估泰国甘烹碧皇家大学汉语专业大纲 ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: 2016年7月 参加修改泰国程逸皇家大学商务汉语专业大纲 ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: 2016年8月23-24日 在泰国甘烹碧皇家大学汉语教学讲座 วิทยากรบรรยายการเรียนการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: 2016年8月27日 在泰国彭世洛醒民孔子课堂2016年汉语志愿者教师开学讲座 วิทยากรบรรยายให้กับคณะครูอาสาสมัครชาวจีนในการประชุมเปิดเทอม ณ โรงแรมไพลิน ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ขงจื้อโรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2016年8月27日 在泰国彭世洛纳瑞宣大学汉语水平考试(HSK)3-5级辅导讲座 วิทยากรบรรยายการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ 3-5 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2016年11月10-11日 当泰国彭世洛地区中学汉语演讲比赛委员主席 เป็นประธานกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา39 จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: 2015年1月21日 在泰国北攒坡(那空沙旺)皇家大学汉语专业中国文化讲座 วิทยากรบรรยายวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: 2015年12月29日 在泰国南府女生中学汉语教学讲座 วิทยากรบรรยายการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: 2014年9月22日 当泰国彭世洛醒民孔子课堂小学汉语演讲比赛委员 เป็นกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับประถมศึกษาของการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ขงจื้อ โรงเรียนสิ่นหมิน จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2014年10月30日 当泰国彭世洛地区中学汉语演讲比赛委员 เป็นกรรมการตัดสินประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: 2014年11月19日 在泰国甘烹碧皇家大学汉语语法汉语语法教学讲座 วิทยากรบรรยายการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: 2014年11月24-28日 当泰国彭世洛农业发展企业有限公司学习访问上海博览会翻译 เป็นล่ามให้กับบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดไปศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อโครงการ: 2014年12月15日 参加评估泰国清莱皇家大学汉语师资班专业大纲 ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: 2012年5月 参加评估泰国程逸皇家大学商务汉语专业大纲 ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: 2011年9月 在泰国清莱皇家大学对外汉语教学研究生讲座 วิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาโทการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: 2010年-2011年 兼职泰国纳瑞宣大学汉语教师 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: 2015年 商务印书馆汉泰牛津词典翻译合编 ร่วมแปลพจนานุกรมจีนไทยของสำนักพิมพ์商务印书馆ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อหนังสือ:
2008年4月 《走近中国》编者 เรียบเรียงหนังสือพ๊อคเกตบุคส์ (รู้เรื่องเมืองจีน)
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.