ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่  
 Mr. Rerngrit Thongyu
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: Reungrit_jo@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ใหญ่,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เริงฤทธิ์ ทองอยู่ สุดาวรรณ สันหมอยา อัญติมากิจศรีนภดล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ. 27(1): 113 – 126.
อ้างอิง: สุดาวรรณ สันหมอยา จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช เริงฤทธิ์ ทองอยู่ และศักดา เปรมไทยสงค์. (2564). การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการตนเองในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 15(2): 1-13.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เริงฤทธิ์ ทองอยู่, ดวงพร ปิยะคง, สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ ,และวราภรณ์ ยศทวี.(2563). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์,12(2): 240-253.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.