ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่  
 Mr. Rerngrit Thongyu
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: Rerngrit.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ใหญ่,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ปวิมล มหายศนันท์ ยุวดี อัครลาวัณย์ และเริงฤทธิ์ ทองอยู่.(2566). การประยุกต์ใช้การพูดกับตนเองทางบวกในการปฏิบัติการพยาบาล:กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะซึมเศร้า. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(3),1-11.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อัญติมา กิจศรีนภดล, เริงฤทธิ์ ทองอยู่, สุดาวรรณ สันหมอยา(Sudawan sanmorya) และสุภาณี คลังฤทธิ์. (2565).ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยe -learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(3): 1-11.
อ้างอิง: อัญติมา กิจศรีนภดล, ณัชชา ปัญญากรชยะกูร, เริงฤทธิ์ ทองอยู่ และพรพิมล ชัยสา. (2565). การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติผู้ป่วยโรคมะเร็ง, วารสารกองการพยาบาล. 49(1): 205 -219.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: เริงฤทธิ์ ทองอยู่ สุดาวรรณ สันหมอยา อัญติมากิจศรีนภดล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ. 27(1): 113 – 126.
อ้างอิง: สุดาวรรณ สันหมอยา จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช เริงฤทธิ์ ทองอยู่ และศักดา เปรมไทยสงค์. (2564). การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการตนเองในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 15(2): 1-13.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เริงฤทธิ์ ทองอยู่, ดวงพร ปิยะคง, สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ ,และวราภรณ์ ยศทวี.(2563). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์,12(2): 240-253.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี สภาการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk management Plan)ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 5 ศูนย์พัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 10 วัน) โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6 (4 เดือน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.