ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย จันทร์ประทีป  
  Asst. Prof. Dr. Chartchay Junprateep
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: ck_architect@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.อ.ด. (การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563
2 คอ.ม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2551
3 วท.บ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2543
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรการและสารบรรณ, งานพัสดุ, การออกแบบโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop, สถาปัตยกรรมศาสตร์, โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (Auto cad), โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ (Sketchup), โปรแกรมออกแบบ Graphic design (Photoshop), Architecture, การบริหารราชการแผ่นดิน , Design, การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) , Construction Management, การตรวจสอบอาคาร, งานพัฒนาทางกายภาพ อาคารสถานที่ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ งานวางแผนผังแม่บท ฯ
 
ความสนใจ
การพัฒนาคุณภาพองค์กร, การพัฒนามาตรฐานงานอาคาร ทางกายภาพ, ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร, ระเบียบพัสดุ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, มาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง ในหลักการบริหารราชการแผ่นดิน, การพัฒนาคนในองค์กร, การเรียนรู้วิถีการทำงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ LEAN, การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว สู่การเป็นผู้นำ และความยั่งยืน, การบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในองค์กร, มาตรฐานทักษะวิชาชีพ และคุณภาพฝีมือ ในการทำงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thai-Journal Citation Index (TCI 1) STUDY OF ARCHITECTURE EVALUATION TO THE ENVIRONMENT : CONCEPTS, THEORIES AND IMPLEMENTATION. ISSN 1685 - 3954 ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2561). การศึกษาวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมต่อสิ่งแวดล้อม : แนวคิด ทฤษฎีและผลการปฏิบัติ : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม บทความวิชาการปีที่18 ฉบับที่1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562. 9 หน้า
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2562). ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วิันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562. 9 หน้า / รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
อ้างอิง: การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์สาหรับผลิตกระถางต้นไม้อัจฉริยะ , บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วิันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
อ้างอิง: Sedge plants products application to wall interior design. การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ใน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2561). การออกแบบอาคารสำหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 วันที่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561. 12 หน้า
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Thai-Journal Citation Index (TCI 1) HUMAN IN ARCHITECTURE ART AND DESIGN :journal of industrial education. ISSN 1685 - 3954 ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2560). มิติความสัมพันธ์ของมนุษย์ในงานสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม บทความวิชาการปีที่16 ฉบับที่1 เดือนมกราคม – เมษายน 2560. 9 หน้า
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2560). การศึกษายุ้งข้าวเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสาหรับเก็บเครื่องมือ ทางการเกษตร ชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560. 11 หน้า
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ชาติชาย จันทร์ประทีป. (2559). การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร. บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559. 10 หน้า
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: แสดงผลงานสร้างสรรค์ : การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก (ภาษาไทย) : การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ในงานออกแบบผนังตกแต่งภายในอาคาร (ภาษาอังกฤษ) : Sedge plants products application to wall interior design
อ้างอิง: ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วิันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ภาษาไทย) : ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (ภาษาอังกฤษ) : Case study in Phitsanulok province,Risk Factors for Toilet Accidents Falls among the Elderly
อ้างอิง: การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์สาหรับผลิตกระถางต้นไม้อัจฉริยะ , บทความฉบับเต็มจากรายงานอันสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 วิันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 / รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 วันที่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ภาษาไทย) : การออกแบบอาคารสำหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตรชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (ภาษาอังกฤษ) : The Buildings Design for an Agricultural Equipment Storage in Phromphiram District Community, Phitsanulok Province
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย) : การศึกษายุ้งข้าวเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารสำหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ชุมชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (ภาษาอังกฤษ) : The Study barn of Guidelines in the Buildings Design for an Agricultural Equipment Storage in Phromphiram District Community, Phitsanulok Province
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2 มิติ ในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ (ภาษาอังกฤษ) : Skills development for 2d graphic in Human scale Design Courses.
อ้างอิง: ประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย) : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร (ภาษาอังกฤษ) : A study physical properties to develop wall decoration of sedge plants.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 (ภาษาไทย) : เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน (ภาษาอังกฤษ) : Knock down agriculture house apply from barn cultural knowledge.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2559 วันที่29 ก.ค.2559
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไห โดยบูรณาการหัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดพิษณุโลก/ ทุน มรพส. ปีงบประมาณ 2564 สัญญารับทุน RDI-2-64-50/ รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล (หลัก) ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป (ร่วม)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบสังคโลกจากส่วนผสมขวดแก้วสี สำหรับผลิตกระเบื้องตกแต่งอาคาร สู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยการต่อยอดภูมิปัญญาเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย แหล่งทุน กองทุน (มรพส.) ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป (หลัก) รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล (ร่วม)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : เก้าอี้เคลื่อนย้ายตัวและชำระล้างร่างกาย สำหรับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุติดเตียง (ภาษาอังกฤษ) : Movable cleanness chair for elder and bedridden patients. แหล่งทุน แผ่นดิน (วช.)
อ้างอิง: การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเครื่องสังคโลกที่สามารถลดพลังงานในการเผาเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก สำหรับงานสถาปัตยกรรมประกอบอาคาร ส่งเสริมการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาสกิจชุมชนเครื่องสังคโลก จังหวัดสุโขทัย แหล่งทุน ,วช.(มุ่งเป้า)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การศึกษาสมบัติต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคาร (ภาษาอังกฤษ) : The Development wall decoration of sedge plants แหล่งทุน กองทุน (มรพส.)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 2 มิติ ในรายวิชา มนุษย์กับการออกแบบ (ภาษาอังกฤษ) : Skills development for 2d graphic in Human scale Design Courses. แหล่งทุน กองทุน (มรพส.)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : การศึกษาภูมิปัญญายุ้งฉางเพื่อนำมาออกแบบเรือนการเกษตรลอยน้ำ (ภาษาอังกฤษ) : Floating agriculture house the flood apply from granary cultural knowledge. แหล่งทุน กองทุน (มรพส.)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: (ภาษาไทย) : เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน (ภาษาอังกฤษ) : Knock down agriculture house apply from barn cultural knowledge. แหล่งทุน แผ่นดิน (วช.)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 58
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 4
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับสถาบัน และระดับคณะ ฯ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อบรมผู้ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ระดับคณะ ฯ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: V-ray For sketchup Cover design of materials and lighting in 3D modeling.
อ้างอิง: E-learning helps to get started in the e-learning field and/or improve your online courses with practical advice and tools
อ้างอิง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992) Government regulation of architectural design and building.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการตรวจการจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปอยตำบลแก่งโสภาจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ กรรมการหรือคณะทำงานที่มีภารกิจต่อเนื่องตลอดปี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการตรวจการจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: บุคคลที่อธิการบดีมอบหมายให้ช่วยงานบริหารหน่วยงานและมีภารกิจต่อเนื่อง / มรพส. สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าพิษณุโลก กรรมการหรือคณะทำงานที่มีภารกิจต่อเนื่องตลอดปี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองผู้สูงอายุ พิษณุโลก กรรมการหรือคณะทำงานที่มีภารกิจต่อเนื่องตลอดปี
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการตรวจการจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ (๓๕๒๐๑) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ (๓๕๒๐๑) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง-ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและตกแต่งอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ : งานตกแต่งภายในหอจดหมายเหตุอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเซรามิกส์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำตะแกรงกันนกพิราบ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน : งานก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการตรวจการจ้าง : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานหุ่นยนต์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ Composition of Art In Design
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
มิติความสัมพันธ์ของมนุษย์ในงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Human In Architecture And design
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.2535 (1992) Government regulation of architectural design and building.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ศาลาพักผ่อนนักศึกษาสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบที่ 1-6 : สิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004227 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004228 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004229 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004230 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004231 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ลวดลายผนังตกแต่งอาคารสื่อแสดงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ลวดลายบนแผ่นผืน เลขที่ 1702004232 : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกให้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.