ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วิมล ทองดอนกลิ้ง  
  Dr. Wimol Thongdornkling
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: wimol.1100tdk@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563
2 ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
3 วท.บ. (เซรามิกส์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
กีฬาฟุตบอล, กีฬาฟุตซอล, เซรามิกส์, เครื่องปั้นดินเผา, ออกแบบผลิตภัณฑ์, แป้นหมุน, Free hand, พิมพ์, แก้ว
 
ความสนใจ
ceramics, design, แก้ว
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาเครื่องรีดดินสำหรับงานเครื่องปั้นดินเผา.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13:2563.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นวัตกรรมเนื้อดินเอนโกลบสำหรับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย.การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 : 2562,หน้า 141 – 154.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การพัฒนาสูตรเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University ISSN : 2228 – 8120 ปีที่ 9 ฉบับที่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561,หน้า 118-136
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The Product Development in Local Pottery are Unique and Enhance Value of Community Enterprises : A Case Study of Pottery Products "Bangkeaw-ceramics" TumbulPlungrad AmphoeBangrakum Phitsanulok Province.PSRU UKM,โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,26 กรกฏาคม 2560.
อ้างอิง: The Art of Creating Patterns on Pottery Surface, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
อ้างอิง: Cloth Media on Pottery Arts, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่มีคุณภาพ ของบ้านหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย,2552.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิมล ทองดอนกลิ้ง (2561).ศิลปะสร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา. การประชุมวิชาการ วิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๓” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ ๑๓ , 2560. Page: 2300-2309
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง The Product Development in Local Pottery are Unique and Enhance Value of Community Enterprises : A Case Study of Pottery Products "Bangkeaw-ceramics" TumbulPlungrad AmphoeBangrakum Phitsanulok Province.PSRU UKM,โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,26 กรกฏาคม 2560.
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง Cloth Media on Pottery Arts, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง The Art of Creating Patterns on Pottery Surface, NATIONAL CONFERENCE ON ART RESERCH AND CREATIVE WORKS:3,21 JULY 2017,การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม,มหาวิทยาลัยนเรศวร,21 กรกฏาคม 2560
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ที่มีคุณภาพ ของบ้านหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย,2552.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสังเคราะห์รายงานการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ประจำ ปีงบประมาณพุทธศักราช 2556 ถึง 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019 ในวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมคุณค่าของช่วงวัยผู้สูงอายุด้วยเครื่องปั้นดินเผา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมคุณค่าของช่วงวัยผู้สูงอายุด้วยเครื่องปั้นดินเผา
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560,สาขาเครื่องปั้นดินเผา,The 2nd International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University “Localization : The Driving Innovation in Thailand 4.0” THURSDAY,AUGUST 10,2017 GRAND HILL RESORT AND SPA,NAKHON SAWAN,THAIL
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Division of Art and Cuture Conservation,Naresuan University Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ชื่อผลงาน "ขัดแย้ง 1 "
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ชื่อผลงาน "ขัดแย้ง 2 "
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย เรื่องการพัฒนาน้ำเคลือบโดยใช้ดินเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์ สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การวิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การต่อยอดเชิงพานิชย์"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นำเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ "ศิลปะ สถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3"
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมงานการประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิกส์ "Graph of Life"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมงานการประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิกส์ "Clay of Life"
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร"
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆฝนสถาบันอุดมศึกษา
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.