ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกภพ จันทร์สุคนธ์  
  Asst. Prof. Dr. Eakpop Junsukon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: eakpop.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
3 วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (2553).แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ : กรณีศึกษาคู่ผลเลือดต่างในเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2553. Page: 34-40
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ (2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. Page:  503-511
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฐธิด กันธุ เหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก วิภาดา ศรีเจริญ เอกภ จันทร์สุคนธ์ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: FORECAST FACTOR AFFECTING HEALTH PROMOTION BEHAVIORS OF ELDERLY PEOPLE WITH CHRONIC DISEASE IN MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. Eakpop Junsukon1 Kingkaew Samruayruen2 Wiphada Sricharoen3 การประชุมนานาชาติ APISWEA2019 International Conference "Sustainability and Social Delevopment
อ้างอิง: กมลลักษณ์ ถนอมกาย ขวัญชนก เกตกลมเกลา กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ เอกภพ จันทร์สุคนะ์และวิภาดา ศรีเจริญ.(2562) ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาที่4-6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การนำเสนอในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562ฯ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.
อ้างอิง: FORECAST FACTOR AFFECTING HEALTH PROMOTION BEHAVIORS OF ELDERLY PEOPLE WITH CHRONIC DISEASE IN MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE. Eakpop Junsukon1 Kingkaew Samruayruen2 Wiphada Sricharoen3 การประชุมนานาชาติ APISWEA2019 International Conference "Sustainability and Social Delevopment
อ้างอิง: ณัฐธิด กันธุ เหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก วิภาดา ศรีเจริญ เอกภ จันทร์สุคนธ์ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร OBE รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การอบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: การจัดทำผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.