ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Rhetorie & Linguisties) Indiana University Of Pennsylvania 2545
2 M.A. (ภาษาอังกฤษ (Linguisties)) ๊University of Delaware 2542
3 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, English, Research and development, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ภาษาอังกฤษ, Linguistics, Educational Studies, ภาษาศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Developing Students’ ability in Listening and Speaking English Using the Communicative Approach of Teaching นำเสนองานวิจัย ณOslo Hall (FIAP) Jean Monnet, Paris เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2557 ตีพิมพ์ใน International Journal of Arts & Sciences. CD-ROM, ISSN: 1944- 6934:: 07(03): 141-149 (2014)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Developing the Ability to Translate Passive Voice Structure of English into Thai, and Thai into English Using the Contrastive Method of Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Ryerson University เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2556 ตีพิมพ์ใน Journal of teaching and Education (JTE) 2(3): 177-183 (2013)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Developing English Speaking Communicative Skill for Nurses at Buddhachinarad Hospital, Thailand Through Muti-method Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Harvard University เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2555 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ใน Journal of teaching and Education (JTE) 1(2):89-97 (2012)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: . ชื่องานวิจัย The Development of a Better Understanding of the Culture of the Main English Speaking Countries, in Thai University Students, through the Use of a Multi-Process Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Harvard University เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2554 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ใน International Journal of Arts & Sciences (JJAS) 2011
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Translation Error Analysis and the Correlation of Translating Ability between Thai and English of Thai College Students นำเสนองานวิจัย ณ Rambhai Barni Rajabhat University เมื่อวันที่ 5 ส.ค.52 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Developing Students’ ability in Listening and Speaking English Using the Communicative Approach of Teaching นำเสนองานวิจัย ณOslo Hall (FIAP) Jean Monnet, Paris เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2557 ตีพิมพ์ใน International Journal of Arts & Sciences. CD-ROM, ISSN: 1944- 6934:: 07(03): 141-149 (2014)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Developing the Ability to Translate Passive Voice Structure of English into Thai, and Thai into English Using the Contrastive Method of Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Ryerson University เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2556 ตีพิมพ์ใน Journal of teaching and Education (JTE) 2(3): 177-183 (2013)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: . ชื่องานวิจัย Developing English Speaking Communicative Skill for Nurses at Buddhachinarad Hospital, Thailand Through Muti-method Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Harvard University เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2555 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ใน Journal of teaching and Education (JTE) 1(2):89-97 (2012)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย The Development of a Better Understanding of the Culture of the Main English Speaking Countries, in Thai University Students, through the Use of a Multi-Process Teaching นำเสนองานวิจัย ณ Harvard University เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2554 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ใน International Journal of Arts & Sciences (JJAS) 2011
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ชื่องานวิจัย Translation Error Analysis and the Correlation of Translating Ability between Thai and English of Thai College Students นำเสนองานวิจัย ณ Rambhai Barni Rajabhat University เมื่อวันที่ 5 ส.ค.52 รูปแบบการนำเสนอ แบบบรรยาย ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2553
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและบุคคลากร ณ IT ชั้น 2
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแก่ นักเรียน ที่ รร เฉลิมขวัญ
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC น ที่ รร เฉลิมขวัญ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
English Proverb
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ:
Developing Reading Skills
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ:
English for Nurses
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.