ชื่อ-นามสกุล
 นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์  
 Mr. Tanongsak Thapo
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: tanongsak_ku@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, e-Learning, Education for Sustainable Development, เทคโนโลยีทางการศึกษา, เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดนตรี
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: tanongsak, t.(2020) The Development of the Flipped Classroom Cooperated with the CourseVille LMS for Undergraduate Students in the Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University. Proceeding of GNRU CONFERENCE 2020, 87-100. Retrieved from http://graduate.uru.ac.th/GNRU2020/Download/Proceeding/Study%20Group.pdf
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: tanongsak, t.(2020) The Development of the Flipped Classroom Cooperated with the CourseVille LMS for Undergraduate Students in the Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University. Proceeding of GNRU CONFERENCE 2020, 87-100. Retrieved from http://graduate.uru.ac.th/GNRU2020/Download/Proceeding/Study%20Group.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.