ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ  
  Asst. Prof. Dr. Yuwadee Trongtokit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0873237256
อีเมล์: yuwadee_2516@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่ 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมแมลงพาหะนำโรค, การควบคุมยุงลายพาหะ
 
ความสนใจ
การควบคุมยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และ โรคไวรัสซิกา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว, ยุวดี ตรงต่อกิจ, จิตศิริน ก้อนคง, สุวิมล ทาริวงศ์, และ วชากร นพรินนทร์. (2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการรำวงย้อนยุค. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 8(2), 49-67
อ้างอิง: อนุวัฒน์ ชาววิวัฒน์, ภูมินทร์ เกสร, ยุวดี ตรงต่อกิจ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, อภิรักษ์ แสนใจ. (2564). ความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; 3(2): 10-19.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กนกพร ไพศาลสุจารีกุล, พิทักษ์ อยู่มี และยุวดี ตรงต่อกิจ. (2563). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสื่อประสมเรื่องโรคเบาหวาน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทันย วารสารมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 14(2), 460-472.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นิดา นันทกรปรีดา, สมฤทัย ในแสน, กีรติ ตันเรือน, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, มนตรา ศรีษะแย้ม, ดุษิต โพธิ์ทอง และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของสารสกัดเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosa) ทีหมักด้วยน้ำส้มควันไม้. PSRU Journal of Science and Technology, 2(3), 32-39.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ทัศนีย์ เอกวานิช, ยุวดี ตรงต่อกิจ, สุวิทย์ เพ็งพิศ และวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์. การเปรียบเทียบวิธีควบคุมและกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2558; 24(1): 124-131.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ทัศนีย์ เอกวานิช, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ สุวิทย์ เพ็งพิศ. ความไวของยุงลายบ้านและยุงรำคาญต่อสารเดลต้ามิทรินในเขตเทศบาลนครภูเก็ต. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; 23(6): 1108-1114.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Lenhart A, Trongtokit Y, Alexander N, Apiwathnasorn C, Satimai W, Vanlerberghe V, Van der Stuyft P , McCall PJ. A cluster-randomized trial of insecticide-treated curtains for dengue vector control in Thailand. Am J Trop Med Hyg 2013; 88(2): 254-259.
อ้างอิง: Vanlerberghe V, Trongtokit Y, Jirarojwatana S, Jirarojwatana R, Lenhart A, Apiwathnasorn C, McCall PJ, Van der Stuyft P. Coverage-Dependent effect of insecticide-treated curtains for dengue control in Thailand. Am J Trop Med Hyg 2013; 89(1): 93-98.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2554).ยุงภูเก็ต...ดื้อยาพ่นยุ่งแล้ว..จริงหรือ? วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง. รัษฏานุสาร, 2555. Page: -
อ้างอิง: Vanlerberghe V, Villegas E, Jirarojwatana S, Santana N, Trongtorkit Y, Jirarojwatana R, Srisupap W, Lefevre P, Van der Stuyft P. Determinants of uptake, short-term and continued use of insecticide-treated curtains and jars covers foe dengue control. Trop Med Int Health 2011; 16(2): 162-173.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2553).Residual insecticidal activity of long-lastting deltamethrin-treated curtains after I year of hoursehold use for dengue control. Tropical Medicine & International Health, Vol.15 Issue9 September 2010. Page: 1067-1071
อ้างอิง: Vanlerberghe V, Trongtokit Y, Cremonini L, Jirarojwatana S, Apiwathnasorn C, Van der Stuyft P. Residual insecticidal activity of long-lasting deltamethrin-treated curtains after I year of household use for dengue control. Trop Med Int Health 2010; 15(9): 1067-1071. doi:10.1111/j.1365-3156.2010.02582.x
อ้างอิง: Changbunjong T, Wongwit W, Leemingsawat S, Tongtokit Y, Deesin V. Effect of crude extract of Solanum xanthocarpum against snails and mosquito larvae. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41(2):320-325
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Rajatileka S, Black 4th WC, Saavedra-Rodriguez K, Trongtokit Y, Apiwathnosorn C, McCall PJ, Ranson H. Development and application of a simple colorimetric assay reveals widespread distribution of sodium channel mutations in Thai populations of Aedes aegypti. Acto Trop. (2008), doi:10.1016/j.actatropica.2008.08.04
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Komalamisra N, Trongtokit Y, Palakul K, Prummongkol S, Samung Y, Apiwathnasorn C, Phanpoowong T, Asavanich A, Leemingsawat S. Insecticide susceptibility of the invaded mosquitoes in tsunami-affected area in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: Suppl 3: 118-122.
อ้างอิง: Rongsriyam Y, Trongtokit Y, Komalamisra N, Sinchaipanich N, Apiwathnasorn C, Mitrejet A. Formulation of tablets from the crude extract of Rhinacathus nasutus (Thai local plant) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae: a preliminary study. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: 265-271.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Komalamisra N, Apiwathnasorn C. Comparative repellency of 38 essential oils against mosquito bites. Phytother Res,2005; 19(4): 303-309.
อ้างอิง: Trongtokit Y, Curtis CF, Rongsriyam Y. Efficacy of repellent products against caged and free flying Anopheles stephensi mosquitoes. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(6): 1423-1431.
อ้างอิง: Komalamisra N, Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Apiwathnasorn C. Screening for larvicidal activity in some Thai plants against four mosquito vector species. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(6): 1412-1422.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Komalamisra N, Krisadaphong P, Apiwathnasorn C. Laboratory and field trial of developing medicinal local Thai plant products against four species of mosquito vectors. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35(2): 325-333.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กัลย์สุดา จือเกร็ด, สิริกาญจน์ กร่ำศรีธัญนพ, กัญญาวีร์ ฟักทอง, มงคล เงินแจ้ง และยุวดี ตรงต่อกิจ. (2566). หมออนามัยรากแก้วของระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา นายมงคล เงินแจ้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . หน้า 263-271
อ้างอิง: ศิริพร สอนดี จักรพันธ์ อุ่นสี ยุวดี ตรงต่อกิจ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูเเลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค ณ ะ วิ ท ยา ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566. วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์. In Press.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย, สุวินัย ทองทิพย์, วิภาดา ศรีเจริญ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 540-549.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน, วิไลวรรณ ประทุมมาท, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 529-539.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Rodkaew A, Nopnarin W, Trongtokit Y and Konkong Ch. (2019). The development of promoting model for quality of life of elderly with a retro dance. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. P8-214-217.
อ้างอิง: อรรถรัตน์ มีศาสตร์, ณัฐนิชา เณรตาก้อง, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ เอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว. หน้า 654-664.
อ้างอิง: ปัณณฑัต ชานสันเทียะ, เกวลิน จิตต์ใจ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, อนงค์นาฏ คงประชา และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว. หน้า 577-586.
อ้างอิง: Rodkaew A, Nopnarin W, Trongtokit Y, Konkong Ch. (2019). The development of promoting model for quality of life of elderly with a retro dance. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. page 8-209-212.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ทิวารินทร์ สุขจับใจ, นภิสา ศรีกุม, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2561). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือดออกของตำบลที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
อ้างอิง: วิภาวรรณ มีญวน, พรทิพย์ แสงอยู่, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์.
อ้างอิง: เยาวลักษณ์ ทาทอง, รัชนีกร ดีอ่ำ, จีรศักดิ์ ทัพผา และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2561). ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561. หน้า 98-107.
อ้างอิง: นภาพร มลมาตย์, มณัชญา ทองมนต์, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ นันทิดา คำศรี. (2561).การศึกษาระยะเวลาป้องกันยุงลายกัดของทรายหอมสมุนไพรในห้องปฏิบัติการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 105-108.
อ้างอิง: เยาวลักษณ์ ทาทอง, รัชนีกร ดีอ่ำ, จีรศักดิ์ ทัพผา และยุวดี ตรงต่อกิจ. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). 98-107.
อ้างอิง: วิภาวรรณ มีญวน, พรทิพย์ แสงอยู่, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
อ้างอิง: ทิวารินทร์ สุขจับใจ, นภิสา ศรีกุม, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
อ้างอิง: นภาพร มลมาตย์, มณัชญา ทองมนต์, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ นันทิดา คำศรี. (2561).รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 105-108.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัลยา วื่อปรัชญากุล, ธารินี ทับทิม, ชาญยุทธ แสนยากุล และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. หน้า 356-365.
อ้างอิง: สุกัลยา ทองศรี, อ้อมใจ ซ้อนเพชร, ณัฐฐา คำอาบ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560).(ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560. วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. หน้า 366-374.
อ้างอิง: นิโลบล ฉ่ำแสง, วิรัชฎากร ปรารมถ์, จิตศิริน ลายลักษณ์, มนตรา ศรีษะแย้ม, ชาญยุทธ แสนยากุล, จีรศักดิ์ ทัพผา และ ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2560). ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับกรประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย ในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 จังหวัดชลบุรี. หน้า 165-176.
อ้างอิง: สุกัลยา ทองศรี, อ้อมใจ ซ้อนเพชร, ณัฐฐา คำอาบ และยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. หน้า 340-347.
อ้างอิง: กัลยา วื่อปรัชญากุล, ธารินี ทับทิม, ชาญยุทธ แสนยากุล และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. หน้า 332-339.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ศิริพร โทจำปา, เดือนฉาย โสระฐี, มนตรา ศรีษะแย้ม, ยุวดี ตรงต่อกิจ และอนงค์ ศรีโสภา. ประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นอ้อย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 “75 ปี ราชนครินทร์ วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559.
อ้างอิง: สุวิมล ทองแกมแก้ว, ยุวดี ตรงต่อกิจ และจิตศิริน ลายลักษณ์. การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 “75 ปี ราชนครินทร์ วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559.
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ, ธิดารัตน์ อุ่นพรม, แพรวฤดี ประสาทสิทธิ์, มัลลิกา มาลา, เชษฐ์ เพชรนิล และ จีรศักดิ์ ทัพผา. ความชุกของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559. หน้า 51-60.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ภรณ์ทิพย์ ศิริพันธุ์, สุรีพร มีสกุล, สุรีรัตน์ โพธิชัย, อรรถพล รอดแก้ว, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”. 2558: 319-324.
อ้างอิง: ตรีมาศ ขีดขั้น, ปวีณา ครุฑา, สุณิสา แก้วสกุลณี, สุวิมล ทองแกมแก้ว, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”. 2558: 325-331.
อ้างอิง: ธิดารัตน์ หนูเทศ, มลี แจ่มใส, ธัชพล จิรกุลธรวณิช, มนตรา ศรีษะแย้ม, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลที่มีการระบาดกับตำบลที่ไม่มีการระบาด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”. 2558: 332-337.
อ้างอิง: ศิรินทิพย์ สังเกตใจ, ธีรพรรณ พิลึก, มงคล กันทะตุล และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. ประสิทธิภาพปูนแดงผสมขมิ้นชันในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย”. 2558: 344-349.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: กนกพร ก้อนทอง, ฐิติกานต์ จันทวัฒน์, สุธาทิพย์ และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. หน้า 788-794.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Trongtokit Y, Lenhart A, Satimai W, Pengpit S, Apiwathnasorn C, Alexander N, McCall PJ. The use of insecticide treated materials to control dengue vectors in Phang nga, Thailand: a cluster randomized controlled trail (Poster presentation). The second international conference on dengue and dengue haemorrhagic fever “Global Innovation to Fight Dengue”. 15-17 October 2008. Phuket, Thailand.
อ้างอิง: Vanlerberghe V, Jirarojwatana S, Trongtokit Y, Jirarojwatana R, Apiwathnasorn C, Van der Stuyft P. Insecticide treated curtains to prevent dengue: comparison of 2 distribution models, Thailand (Poster presentation). The second international conference on dengue and dengue haemorrhagic fever “Global Innovation to Fight Dengue”. 15-17 October 2008. Phuket, Thailand.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Pipitgool I, Trongtokit Y, Komalamisra N, Leemingsawat S. Effective of Bacillus thuringiensis H-14 against temephos-resistant Aedes aegypti (Poster presentation). Proceeding of 43rd MSPTM Annual Scientific Seminar&Centenary Celebration of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (UK), Kuala Lumpur, Malaysia, March 20th – 22nd , 2007.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ, สมพิศ โอฐวารี, สำเริง พรหมมงคล, ชาญชุติ จรรยาสัณห์, วิสูตร์ กองชัย. การศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus thuringiensis israelensis (VectoBac®WDG) เพื่อควบคุมยุงพาหะภาคสนามในประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง “จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่า” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท Valent BioScience Corporation, USA, บริษัท Sotus International, Thailand และ กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (เอกสารประกอบการประชุม)
อ้างอิง: Trongtokit Y, Oatwaree S, Prummongkol S, Chanyasanha C. Field evaluation of Bacillus thuringiensis israelensis (VectoBac®WDG) and Bacillus sphaericus (VectoLex®WDG) to control mosquitoes in slums located in Thailand (Oral presentation). Proceeding of 2nd Asian Congress of Tropical Medicine and Parasitology Meeting, Bandung, Indonesia, May 21st – 23rd, 2006.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ, ชำนาญ อภิวัฒนศรม, ยุทธนา สามัง, สำเริง พรหมมงคล, นฤมล โกมลมิศร์, ธีรวิทย์ ผ่านภูวงษ์, แก้วมาลา ปาละกูล, เรือตรีวันชัย นัดดา, พันจ่าเอกไพรัช โพธิ์งาม, จ่าเอกภาณุวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ และสมใจ ลี้มิ่งสวัสดิ์. ผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อยุงพาหะนำโรคและแนวทางการควบคุม การประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการภัยธรรมชาติ” (Oral presentation) วันที่ 26-28 ธันวาคม 2548 ณ.โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
อ้างอิง: Trongtokit Y, Prummongkol S, Samung Y, Phanphoowong T, Apiwathnasorn C, Komalamisra N, Nudda W, Pho-ngam P, Panpairoth P, Leemingsawat S. Efficacy of water dispersible granule formulation of Bacillus thuringiensis israelensis (VectoBac®WDG) and Bacillus sphaericus (VectoLex®WDG) to control Culex sitiens in brackish water ponds in tsunami affected areas of Phang-nga province, southern Thailand (Oral presentation). Proceeding of Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, November 30th – December 2nd, 2005.
อ้างอิง: Prummongkol S, Trongtokit Y, Samung Y, Apiwathnasorn C, Leemingsawat S, Panasoponkul C. Susceptibility of Culex sitiens to subperiodic Brugia malayi (Poster presentation). Proceeding of Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, November 30th – December 2nd, 2005.
อ้างอิง: Apiwathnasorn C, Samung Y, Prummongkol S, Trongtokit Y, Phanphoowong T, Komalamisra N, Leemingsawat S, Asavanich A. Impact of tsunami on occurrence of mosquito vectors in the affected areas of Phang-nga province (Oral presentation). Proceeding of Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, November 30th – December 2nd, 2005.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Komalamisra N, Krisadaphong P, Apiwathnasorn C. Evaluation of experimental plant-based repellents against mosquito bites under field condition in Thailand. (Poster presentation). Proceeding of XXII International congress of Entomology. Brisbane, Queenland, Australia, August 2004.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: Palakul K, Trongtokit Y, Komalamisra N, Prummongkol S, Samung Y, Phanphoowong T, Apiwathnasorn C, Leemingsawat S. Repellent activity of products containing DEET, HIPC, PMD and PLANT ESSENTIAL OILS against coastal species of mosquito in Phang-nga naval base, tsunami affected area (Poster presentation). Proceeding of Joint International Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, November 30th – December 2nd, 2005.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย, สุวินัย ทองทิพย์, วิภาดา ศรีเจริญ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 540-549.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ศิริพร สอนดี จักรพันธ์ อุ่นสี ยุวดี ตรงต่อกิจ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูเเลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค ณ ะ วิ ท ยา ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566. วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์. In Press.
อ้างอิง: กัลย์สุดา จือเกร็ด, สิริกาญจน์ กร่ำศรีธัญนพ, กัญญาวีร์ ฟักทอง, มงคล เงินแจ้ง, และยุวดี ตรงต่อกิจ. หมออนามัยรากแก้วของระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา นายมงคล เงินแจ้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก In Press.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)
อ้างอิง: นิโลบล ฉ่ำแสง วิรัชฎากร ปรารมถ์ จิตศิริน ลายลักษณ์ มนตรา ศรีษะแย้ม ชาญยุทธ แสนยากุล จีรศักดิ์ ทัพผา และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ผลของการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกร่วมกับการประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ยุค 4.0. วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเตล แอนด์ รัสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี
อ้างอิง: ทิวารินทร์ สุขจับใจ นภิสา ศรีกุม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ยุวดี ตรงต่อกิจ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. (2560). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย.
อ้างอิง: เยาวลักษณ์ ทาทอง รัชนีกร ดีอ่ำ จีระศักดิ์ ทัพผา ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2560). ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก. งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์)
อ้างอิง: อรรถรัตน์ มีศาสตร์, ณัฐนิชา เณรตาก้อง, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ยุวดี ตรงต่อกิจ และ เอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ปัณณฑัต ชานสันเทียะ, เกวลิน จิตต์ใจ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, อนงค์นาฏ คงประชา, และ ยุวดี ตรงต่อกิจ. (2562). งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: Rodkaew A, Nopnarin W, Trongtokit Y and Konkong Ch. (2019). The development of promoting model for quality of life of elderly with a retro dance. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019. P8-214-217.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน, วิไลวรรณ ประทุมมาท, ยุวดี ตรงต่อกิจ, วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า XXX-XXX.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อภิรักษ์ แสนใจ, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, อนงค์นาฏ คงประชา, จุฑามาศ ชัญณะพิเชฎฐ์ และ ยุวดีตรงต่อกิจ. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559. วันที่ 29 กรกฎาคม 2559.
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากร หัวข้อ“การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบงกชเพชรชั้น 2 โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว แบบออนไลน์
อ้างอิง: กฏหมายอาหารใหม่น่ารู้พร้อมแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบอาหาร จัดโดย FDA Thai แบบออนไลน์ ZOOM และ FB Live FDA Thai
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวตกรรม" จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ภาคเหนือตอนล่าง ชุดความรู้ที่ 1 ภาคทฤษฎี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย ศูนย์วิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ภาคเหนือตอนล่าง ชุดความรู้ที่ 1 ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จัดโดย ศูนย์วิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: ร่วมฟังเสวนาวิชาการ "จัดการเรียนการสอนอย่างไร ในวันที่เด็กไทยไม่เหมือนเดิม (ระดับอุดมศึกษา)" วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. แบบonline ผ่าน FB live จัดโดย งานนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างอิง: โครงการ “การออกแบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล” โดยกองบริการการศึกษา จะจัดเสวนา ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” และ“การเขียนคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชั่วโมงทฤษฎี และชั่วโมงปฏิบัติ” ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น ๒ และกองบริหารงานบุคคล จัดอบรมการใช้งานกับ AI ทำงานบนออนไลน์ บราวเซอร์และเรียนรู้การทำ Reality Technology บน AR VR Unity3D ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง PIUBL๓๐๔ อาคารพิบูลวิชญ์
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ Km เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อบรรยาย : การบริหารจัดการทำงานเชิงรุก ด้านบริหารและด้านปฏิบัติการ (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ Km เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บุคลากรสายวิชาการ) ในหัวข้อบรรยาย : การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)
อ้างอิง: อบรมโครงการส่งเเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนันสนุน)
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3 ผ่าน ZOOM วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566
อ้างอิง: การอบรม การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรสพ#3 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำหรับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เข้าอบรมโดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าอบรม (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม) เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามหลักการของ Backward Curriculum Design
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol และ ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย รูปแบบออนไลน์ วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-IRB) วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิจัย หลักการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำรา การยกระดับคุณภาพงานวิจัย (รูปแบบออนไลน์) วิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดหลักสูตร CWIE อย่าเป็นระบบและมีมาตรฐาน และรูปแบบของการจัดหลักสูตร CEWIE วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนา EdSociate Webinar ครั้งที่ 18 "New Year Resolution - มาร่วมปั้น Soft Skills" วิธีประเมินและพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. (2 ชั่วโมง) จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเบื้องต้นแบบออนไลน์ วิชาหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี จัดโดย เครือข่ายคนไทนไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบนมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรถนะ รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดโดย โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนากรเรียนการสอนครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 (Scholarship of Teaching and Learning : SoTL7) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2564
อ้างอิง: งานประชุมนานาชาติประจำปี The 12th TCU international e-learning Conference 2021 หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education รูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 กันยายน 2564 จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) การศึกษาระบบเปิดเพื่อกอารเรียนรู้ตลอดชีวิต (ThaiMOOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MHESI)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคลากร มรพส. รูปแบบออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน รูปแบบออนไลน์ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันเทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) รูปแบบออนไลน์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ พ.ศ.2563 รูปแบบออนไลน์ วิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันไข้เลือดออก ภายใต้โครงการสร้างสมรรถนะภาคเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำการพัฒนา(ชุมชนต้นแบบ) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในนามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย ระยะ 2-3 จัดโดย สมาคมหมออนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา ตุลาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย ระยะ 1-2 จัดโดย สมาคมหมออนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา ตุลาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวตกรรม" จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สําหรับผู้วิจัย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย 8 การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Tr3aining ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 3
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ร่วมโครงการอบรมหลักระบาดวิทยาเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กันยายน 2566 แบบออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สถาบันหลักเครือข่ายสภาการสาธารณสุขชุมชน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: "New Year Resolution - มาร่วมปั้น Foft Skills" วิธีประเมินและพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียน EdSociate Webinar ครั้งที่ 18
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ThaiMOOC เมื่อ พ.ศ. 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รายวิชาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ThaiMOOC เมื่อ พ.ศ. 2565
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเบื้องต้นแบบออนไลน์ วิชาหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี จัดโดย เครือข่ายคนไทนไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบนมราชูปถัมภ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educatior Level 1
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รายวิชาอาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ThaiMOOC เมื่อ พ.ศ. 2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รายวิชาการจัดการสาธารณภัย..ใครๆก็ต้องรู้ ThaiMOOC เมื่อ พ.ศ. 2564
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.