ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ  
  Asst. Prof. Dr. Yuwadee Trongtokit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0873237256
อีเมล์: yuwadee_2516@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
2 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่ 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมแมลงพาหะนำโรค, การควบคุมยุงลายพาหะ
 
ความสนใจ
การควบคุมยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และ โรคไวรัสซิกา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2556).Coverage-Dependent Effect of Insecticide-Treated Curtains for Dengue Control in Thailand. . Am. J. Trop. Med. Hyg. 2013, 2556. Page: 93-98
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2554).ยุงภูเก็ต...ดื้อยาพ่นยุ่งแล้ว..จริงหรือ? วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง. รัษฏานุสาร, 2555. Page: -
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ยุวดี ตรงต่อกิจ.(2553).Residual insecticidal activity of long-lastting deltamethrin-treated curtains after I year of hoursehold use for dengue control. Tropical Medicine & International Health, Vol.15 Issue9 September 2010. Page: 1067-1071
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.