ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร  
 Miss Maneejan Masoot
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: maneejan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การบัญชี) วิทยาลัยภาคกลาง 2556
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
บัญชีการเงิน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Tunwarat Kongnun, Sudarat Rattanapong, Chonticha Yuphuang, Pongpon Puttivisit, Maneejan Masoot. The effect of Covid-19 pandemic on the tourism travel and risk management in Thailand, 3rd Auckland International Conference on Social Sciences, Education, Entrepreneurship and Technology 2022; Auckland, New Zealand, 23-24 November 2022. ISSN 2816-0266.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานสาขาพิษณุโลก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.