ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม  
 Asst. Prof. monthol Fak-am
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055 2829772
อีเมล์: monthol.f57@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
2 อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, การประมวลผลภาพดิจิตอล
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 ประเภท : คณาจารย์นิเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566
อ้างอิง: อบรมการยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs
อ้างอิง: โครงการอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็ปไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ป้องกันหอยทากสำหรับกระถางต้นไม้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางการเดิน
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.